מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד האישה

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד האישה

אייקון תאריך תאריך פרסום: 11.05.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.07.2022 #
15.05.2022

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד האישה, לשנת 2022.
 2. ממשלת ישראל שמה למה למטרה לקדם את מעמד האישה בכלל, ואת מעמד הנשים ברשויות המקומיות בפרט, ולפעול למען שוויון מגדרי, צמצום תופעות פגיעה ואלימות נגד נשים, צמצום הפערים בין המגזרים השונים, שוויון תעסוקתי, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחום מעמד האישה ועוד.
 3. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בתיאום ובשיתוף פעולה מקצועי עם הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, קיבל החלטה לפרסם קול קורא שעניינו פעולות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, באמצעות מתן תמיכה לרשויות אלו להפעלת תכניות ופרויקטים עבור קידום מעמד הנשים, השוויון וביעור האפליה, ברשויות המקומיות הזכאיות רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 4. עיקרי תנאי הסף:
  • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל או בפריפריה החברתית.
  • ב. הרשות המקומית ברמה חברתית-כלכלית 1-4 על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר.
  • ג. הרשות המקומית מינתה יועצת לקידום מעמד האישה על פי חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס-2000, נכון ליום פרסום קול קורא זה.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 10/7/2022.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 2. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14763.
 3. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.