מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

מכרז סגור

קול קורא להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

אייקון תאריך תאריך פרסום: 28.04.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.06.2022 #
28.04.2022

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל.
 2. המשרד רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים ציבוריים וחיזוק חיי הקהילה המקומית, וזאת מתוקף תפקידיו ליזום פעולות לפיתוחם החברתי של הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, על ידי פיתוח חיי התרבות, הקהילה והספורט.
 3. גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות מהווים מהלך נוסף ומשלים של המשרד בתחום הקהילתי אשר נועד לאפשר לילדים בעלי מוגבלויות חוויה מלאה ועצמאית, הגברת השוויון וצמצום הפערים.
 4. רשויות המעוניינות בהקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות בשטחן, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא.
 5. עיקרי תנאי הסף:
  • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל או בפריפריה החברתית (במלואה).
  • ב. אחוז מקבלי קצת ילד נכה מקרב תושבי הרשות המקומית, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי העדכניים ביותר, עומד על 0.9% לכל הפחות.
  • ג. מספר מקבלי קצבת ילד נכה מקרב תושבי הרשות המקומית, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי העדכניים ביותר, עומד על 100 ילדים לכל הפחות.
  • ד. הקצאת שטח להקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות בשטח של 500 מ"ר.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 30/6/2022.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, לרבות המסמכים הנדרשים להוכחת בעלות על הקרקע, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 2. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14745.
 3. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

  על מנת להשלים את הגשת הבקשה במערכת המרכב"ה, בשורת הסכום המבוקש יש לרשום 1 ש"ח ובהשתתפות עצמית יש לרשום 0.