מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות קולטות עלייה בנגב ובגליל לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות קולטות עלייה בנגב ובגליל לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 26.04.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.05.2022 #
26.04.2022

-תשומת לב הרשויות על עדכון המועדים-

ב
של תקלה במערכת המרכבה מועד ההגשה נדחה. המערכת תפתח להגשה ביום ראשון בבוקר.
ניתן להגיש בקשות בפורטל מרכבה בלבד, עד ליום- 
30.5.22.

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות קולטות עלייה בנגב ובגליל לשנת 2022.
 2. המשרד רואה חשיבות רבה בעידוד העלייה. השתלבות עולים במשק הישראלי מהווה גורם בעל השפעה ניכרת על הצמיחה הכלכלית. לצד זאת, העלייה ליישובי הנגב והגליל משנה את מאזן ההגירה ביישובים רבים להגירה חיובית ומחזקת את היישובים הקיימים.
 3. בהחלטת הממשלה מספר 1319 מיום ה-24/3/2022 נקבע כי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יהיה אמון על: מתן תמיכה לרשויות הקולטות עולים חדשים בנגב גליל באמצעות סל תמריצים ייחודי שיינתן לרשויות המקומיות הקולטות, הצטיידות מועדוני עולים המהווים מסגרת חינוכית חברתית, פעילויות פנאי ותרבות ופעילויות לשילוב העולים בחברה הישראלית.
 4. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 5. עיקרי תנאי הסף:
  • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל.
  • ב. הרשות המקומית קלטה לפחות 20 עולים חדשים מתחילת שנת 2022.
  • ג. השתקעות ראשונה של עולים בשטח הרשות המקומית: לפחות 50 עולים.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 12/5/2022_ בשעה 12:00שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד למר דרור סורוקה, סמנכ"ל אגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  drors@png.gov.il  תחת הכותרת: " קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות קולטות עלייה בנגב ובגליל בשנת 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 26/5/2022.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14723.
 4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.