מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

הארכת הגשה- קול קורא לתמיכה במרכזי צעירים בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022

מכרז סגור

הארכת הגשה- קול קורא לתמיכה במרכזי צעירים בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 24.01.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 06.03.2022 #
24.01.2022

הבקשות יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה בלבד, מספר הקול הקורא במרכב"ה: 14481

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות תמיכה במרכזי צעירים בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022 (להלן " הקול הקורא").
 2. הקול הקורא מיועד לרשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית ומטרתו לתמוך בפעילות מרכזי הצעירים ולחזק את תחומי הליבה: פיתוח קריירה ותעסוקת צעירים לרבות פיתוח קהילה ולמקם את נושא הצעירים בסדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי.
 3. מרכזי הצעירים, המיועדים לצעירים בגילאים 18-40 מעניקים מענה כולל ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים בהם הם חיים, הוקמו במטרה לקדם את השתלבות הצעירים בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי יישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בפרט ובמטרה להוביל למימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר וצעירה.
 4. עיקרי תנאי הסף:
 • א. מרכז הצעירים בגינו מוגשת הבקשה, נמצא באחת הרשויות בפריפריה החברתית, בנגב או בגליל.
 • ב. מרכז הצעירים עסק בשנת 2021 בתחומי פיתוח קהילה וצמיחה דמוגרפית ופיתוח קריירה ותעסוקת צעירים.
 • ג. מרכז הצעירים פועל בשיתוף עם גופים נוספים הפועלים למען צעירים.
 • ד. מרכז הצעירים פעל במהלך 12 החודשים האחרונים של שנת 2021 החל מיום 1.1.2021 כולל מנהל מרכז צעירים המועסק בלפחות 50% משרה.
 • ה. רשות המבקשת תמיכה עבור השתתפות בשכר כח אדם מחויבת לעמוד בתנאי סף לפיו הפעלת מרכזי הצעירים תעשה באמצעות הרשות המקומית, או באמצעות גופים עירוניים בהתאם להגדרה בסעיף 3.13. רשות המבקשת תמיכה עבור פעילות ותשתיות בלבד, מחויבת לעמוד בתנאי סף לפיו ההתקשרות עם הגוף המפעיל נעשתה בהתאם לדין.
 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום חמישי, 3.2.2022 בשעה 09:00. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני: YOUNG2022@PNG.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה במרכזי צעירים ברשויות המקומיות בפריפריה, בנגב ובגליל 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
 2. המועד האחרון להגשת הבקשות נדחה והינו יום ראשון ה-6.3.2021 בשעה 23:59. הבקשות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה בלבד, מספר הקול הקורא במרכב"ה: 14481.
 3. מסמכי הקול קורא המלאים והמחייבים, המסמכים הנלווים, פירוט תנאי הסף ויתר התנאים ואמות המידה לבחירת הזוכים מפורטים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: https://negev-galil.gov.il/
 4. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.