מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה ביישובי המטרה עבור רכזי צמיחה דמוגרפית ומעטפת ליווי מקצועי לרכזים לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה ביישובי המטרה עבור רכזי צמיחה דמוגרפית ומעטפת ליווי מקצועי לרכזים לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 12.01.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 27.02.2022 #
12.01.2022

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ביישובי המטרה עבור רכזי  צמיחה דמוגרפית ומעטפת ליווי מקצועי לרכזים לשנת 2022.
  2. מטרת התמיכה: גיוס רכזי צמיחה דמוגרפית ומעטפת ליווי מקצועי ל-7  רשויות המטרה כפי שהוגדרו בהחלטת ממשלה 625 "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לאור העתקת מחנות צה"ל לנגב". זאת לשם חיזוק הקהילות המקומיות ובדגש על המשרתים ובני המשפחות שעוברות להתגורר בסמוך לבסיס החדש בנגב. המשרד יתקצב רכזי צמיחה דמוגרפית ברשויות המטרה כאשר הרכזים יהוו מוקד מידע רשותי, יסייעו לנקלטים באשר הם וייעצו במגוון תחומי חיים הנוגעים למעבר, ילוו אישית ויהפכו את המעבר לקל, נגיש ונעים יותר עבור כל מתעניין, לרבות משפחות הקבע שיעברו בעקבות מעבר צה"ל דרומה. רכזי הצמיחה הדמוגרפית, בין היתר מוציאים מן הכוח אל הפועל את חזון ההתיישבות ועידוד ההגירה החיובית לנגב.
  3. הקול הקורא בנוי על שני מסלולים:

  המסלול הראשון- 7 רשויות המטרה זכאיות בהתאם לתנאי הסף להגיש בקשה לתמיכה במימון רכז צמיחה דמוגרפית.

  המסלול השני- האשכולות בנגב לרבות רשויות המטרה שאינן תחת אשכולות זכאיות להגיש בקשה לתמיכה במעטפת ליווי מקצועי לכלל רכזי צמיחה דמוגרפית ברשויות המטרה בהתאם לקול קורא זה.

  1. רשויות מקומיות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור ושעונות על תנאי הסף כפי שנקבעו בקול הקורא, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט במסמכי הקול הקורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
  2. תמצית תנאי הסף:

  המסלול הראשון – א. מבקשת התמיכה הינה אחת מרשויות המטרה או אשכול הכולל רשויות המטרה. ב. במקרה בו מוגשת בקשה על ידי אשכול ובמקביל מוגשת בקשה עצמאית של רשות מקומית הכלולה במסגרת בקשת האשכול – שתי הבקשות תיפסלנה על הסף.

    המסלול השני – א. מבקש/ת התמיכה הינו אשכול רשויות מקומיות בנגב או רשות מקומית שאיננה תחת אשכולות. ב. מבקש/ת התמיכה חתמ/ה על התחייבות ותצהיר/ה כי השירות יינתן לכלל רשויות המטרה באופן שוויוני. ג.  התחייבות להעסקת מלווה מקצועי בהיקף שלא יפחת מ-50% משרה לטובת ליווי הרכזים, תכלול תכנית עבודה, הכשרות ועוד. ד.  מבקש/ת התמיכה צירפ/ה לבקשה תכנית עבודה מפורטת. ה. ותק וניסיון מלווה מקצועי למעטפת - בעל ניסיון של 24 חודשים בין השנים 2015-2021 בתחום צמיחה דמוגרפית ופיתוח קהילתי, לרבות הכשרת צוותים מקצועיים. ותק בניהול - בעל ניסיון בניהול צוות (ישיר/עקיף) של 7 אנשים.

  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 01.02.2022 עד השעה 12:00 שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: tomersa@png.gov.il תחת הכותרת "קול קורא לתמיכה ביישובי המטרה עבור  רכזי צמיחה דמוגרפית ומעטפת ליווי מקצועי לרכזים לשנת 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
  2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 27.02.2022. את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים,  יש להגיש כקובץPDF סרוק וחתום (מכווץ במידת הצורך) לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14485 הגשה שלא כאמור, תיפסל על הסף ולא תיבדק. לרשות לא תהיה כל טענה בהקשר זה.
  3. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  4. תנאי הסף, אמות המידה לתמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: https://negev-galil.gov.il/
  5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.