מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית -לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 09.01.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 22.02.2022 #
09.01.2022

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות להפעיל ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, תכניות למנהיגות צעירים בני מקום  (להלן: "הקול הקורא").
 2. רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות להפעיל תכניות מנהיגות לבני מקום באמצעות הספקים שזכו במכרז שפרסם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.
 3. עיקרי תנאי הסף:
 • רשות מקומית הממוקמת בגליל או בנגב או בפריפריה החברתית (על פי ההגדרות בסעיפים 2.1 –  2.3 לקול הקורא) בדרוג חברתי כלכלי 1-6. 
 • על הרשות המקומית להעמיד מבנה מותאם ונגיש לקיום תכנית המנהיגות ובכלל זה מקום לקיום הקורס וכל אשר יידרש לביצוע המיזמים הקהילתיים ואירועי השיא.
 • איש קשר מקומי – בכל רשות בה תופעל תכנית מנהיגות, יהיה איש קשר מקומי האחראי על הפעילות מול ההגוף המפעיל. נציג זה יהווה כתובת עבור נציגי הרשות, נציגי המשרד, נציג הגוף המפעיל והצעירים, ויסייע להם בהוצאה לפועל של תכנית המנהיגות ביישוב, לרבות המיזמים הקהילתיים ואירועי השיא.
 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 30.01.2022 בשעה 10:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: leadership@png.gov.il תחת הכותרת "קול קורא להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום-לשנת 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות הינו 22.2.2022 בשעה 23:59. הבקשות על צורפותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: leadership@png.gov.il
 3. מסמכי הקול קורא המלאים והמחייבים, המסמכים הנלווים, פירוט תנאי הסף ויתר התנאים ואמות המידה לבחירת הזוכים מפורטים באתר המשרד לפיתוח הפרירפריה,הנגב והגליל בכתובת: negev-galil.gov.il
 4. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.