מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגליל בעלות מאזן הגירה שלילי

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגליל בעלות מאזן הגירה שלילי

אייקון תאריך תאריך פרסום: 05.12.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 19.12.2021 #
05.12.2021תאריך פרסום: 05.12.2021                                   תאריך אחרון להגשה: 19.12.2021

  1. בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה ביום ה-5/12/2021, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום של קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגליל בעלות מאזן הגירה שלילי.
  2. הרשויות המקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא, ומעוניינות במימון המשרד להפעלת תוכנית לשינוי מאזן ההגירה השלילי, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.
  3. הרשויות המקומיות אינן נדרשות להשתתפות עצמית כלשהי, אך נדרשות לעמוד בכל התנאים המפורטים במסגרת הקול קורא.
  4. תמצית תנאי הסף: א. רשות מקומית הממוקמת בגליל בלבד; ב. לרשות המקומית מאזן הגירה שלילי מצטבר, בין השנים 2015-2019, הגבוה מהממוצע בקרב כלל הרשויות המקומיות בגליל בעלות מאזן הגירה שלילי. המאזן עומד על 229-.
  5. הרשויות המקומיות נדרשות להגיש תוכנית עבודה ותוכנית תקציבית מפורטות.
  6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 12.12.2021 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: inbalb@png.gov.ilתחת הכותרת "קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגליל בעלות מאזן הגירה שלילי". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד עד ליום ה-13.12.2021.
  7. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 19.12.2021 בשעה 12:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14199.
  8. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
  9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.