מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית, למטרת עידוד תיירות בפריפריה החברתית על ידי קידום יוזמות אירועים נושאיים (קונספט) תיירותיים לשנת 2022 ב"חודש ארץ חדשה"

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית, למטרת עידוד תיירות בפריפריה החברתית על ידי קידום יוזמות אירועים נושאיים (קונספט) תיירותיים לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.12.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 16.01.2022 #
02.12.2021

המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 16.01.2022 בשעה 12:00

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, למטרת עידוד תיירות בפריפריה החברתית על ידי קידום יוזמות אירועים נושאיים (קונספט) תיירותיים לשנת 2022 ב"חודש ארץ חדשה" (להלן: "הקול הקורא"). הקול הקורא נועד במטרה להקצאת משאבים למטרת עידוד תיירות בפריפריה החברתית ע"י קידום יוזמות אירועי שיא (קונספט) תיירותיים ברשויות המקומיות ברחבי הפריפריה החברתית, במהלך חודש יוני 2022, אשר יש בהם כדי מימוש פוטנציאל תיירותי חברתי/ כלכלי הקיים במרחב היישוב. הקול קורא פונה לרשויות מקומיות המוגדרות כפריפריה החברתית על פי החלטות הממשלה הרלוונטיות במעמד חברתי כלכלי 1-4 (להלן "הרשויות"). באתר המשרד מופיעה הרשימה המלאה.
 2. רשויות מקומיות אשר עונות על התנאים ומעוניינות בהשתתפות בתכנית, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא. המשרד יקבע את התקציב כמפורט בקול הקורא.
 3. תמצית תנאי הסף:
 • א. "יישובי ורשויות התכנית": רשויות ומועצות מקומיות/אזוריות מלאות במעמד סוציו-אקונומי 1-4, הממוקמות במלואן בשטח הפריפריה החברתית, על פי  דירוג הלמ"ס העדכני ביותר נכון למועד הגשת הבקשות לתמיכה.
 • ב. הנושא המוצג על ידי הרשות לצורך התמיכה, לא הופק כאירוע שיא/קונספט ברשות המקומית בין השנים 2016-2021. תכנית המוצעת   ע"י הרשות הנה תכנית חדשה שלא התקיימה עד כה ברשות המקומית.
 • ג. הרשות תעמיד לטובת התכנית איש קשר מטעמה (:"פרויקטור"). הפרויקטור העירוני יהיה בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים.
 • ד. על הרשות לצרף לבקשתה תכנית ראשונית התואמת את דרישות התכנון הראשוני כמפורט בסעיף במסמכי הקול הקורא.
 1. 4. תקופת ביצוע הפרויקט – האירועים התיירותיים בנושאיים (קונספט) ברשויות יתקיימו במהלך חודש יוני 2022.
 2. 5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 22.12.2021 בשעה 12:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' לילך נסים, מנהלת תחום רשויות ופיתוח אסטרטגי, באגף בכיר פריפריה חברתית, בכתובת: lilachni@png.gov.il​ תחת הכותרת: "שאלות הבהרה-  קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית ,למטרת עידוד תיירות בפריפריה החברתית ע"י קידום יוזמות אירועים נושאיים (קונספט) תיירותיים לשנת 2022 בחודש "ארץ חדשה". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
 3. 6. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 16.01.2022 בשעה 12:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 4. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה: 14151.
 5. 8. תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 6. 9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.