מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  קול קורא להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

  מכרז סגור

  קול קורא להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 28.12.2021 #
  25.11.2021

   1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.
   2. לצורך קידום הנושא החליט המשרד להעמיד תקציב ייעודי להפעלת חוגים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה.
   3. המשרד רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים חינוכיים, תוך העצמת וחיזוק ילדי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, זאת מתוקף תפקידו לקדם פרויקטים ותוכניות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ולפעול לצמצום פערים.
   4. לצורך הנושא, המשרד ערך התקשרות עם "עמותת מתן משקיעים בקהילה" (להלן: "הספק" ו/או "העמותה") שזכתה במכרז פומבי שפורסם על ידי המשרד בנושא זה.
   5. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
   6. עיקרי תנאי הסף:
    • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל או בפריפריה החברתית.
    • ב. הרמה החברתית-כלכלית של הרשות המקומית על פי דירוג הלמ"ס העדכני ביותר ליום פרסום הקול קורא: 1-7.
    • ג. הרשות מתחייבת להעמיד שטח בית ספר וכיתות מחשבים לחוגים.
    • ד. הרשות מתחייבת לספק מספר אמצעי קצה (מחשב ואינטרנט) בהתאם למספר המשתתפים קרי, לכל הפחות עשרה אמצעי קצה באותו החדר. החוגים יכולים להתקיים גם באמצעות טאבלטים, אך בכפוף לכך שהעמותה תאשר שמערכת ההפעלה של הטאבלטים תואמת לתוכנות הנדרשות ללימוד ולהפעלה.
    • ה. הרשות מתחייבת לספק רוחב פס של קו אינטרנט של לפחות MB/S כיתת המחשבים תהיה מתוחזקת, ממוזגת ונקייה.
    • ו. על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.
   7. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 12.12.2021 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד למר' דרור סורוקה, ראש אגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת: drors@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
   8. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 28.12.2021 בשעה 12:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום. לתיבת ההגשה המקוונת בכתובת: https://survey.gov.il/he/hugim
   9. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
   10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.