מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה

  מכרז סגור

  קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 23.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.12.2021 #
  23.11.2021

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום של קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה
  2. מטרת התמיכה להגדיר ולפרט את התנאים הנדרשים עבור הרשויות, בעקבות מעבר המצב הבטחוני ביישובי עוטף עזה, לטובת השתתפות המשרד בתכנית העצמה קהילתית ביישובי עוטף עזה.
  3. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.
  4. תמצית תנאי הסף:
  • מבקשת התמיכה הינה רשות מקומית בלבד הממוקמת באזור עוטף עזה.
  • המבקשת הגישה תכנית עבודה תוך 45 ימים מעת קבלת האישור התקציבי.
  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 1/12/21 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: advaS@png.gov.il תחת הכותרת "קול קורא קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית בעוטף עזה". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
  2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 15.12.2021. את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים,  יש להגיש כקובץPDF סרוק וחתום (מכווץ במידת הצורך) לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14128. הגשה שלא כאמור, תיפסל על הסף ולא תיבדק. לרשות לא תהיה כל טענה בהקשר זה.
  3. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  4. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: https://negev-galil.gov.il/
  5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.