מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  קול קורא קורא לתמיכה בחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי המטרה בנגב

  מכרז סגור

  קול קורא קורא לתמיכה בחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי המטרה בנגב

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 21.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 13.12.2021 #
  21.11.2021

  קול קורא קורא לתמיכה בחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי המטרה בנגב

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום של קול קורא לתמיכה בחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי המטרה בנגב (להלן "הרשויות").
  2. מטרת התמיכה להגדיר ולפרט את התנאים הנדרשים עבור הרשויות, בעקבות מעבר מחנות צה"ל לנגב, לטובת השתתפות המשרד בתכנית חוסן קהילתי ביישובי המטרה בנגב.
  3. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.
  4. תמצית תנאי הסף:
  • מבקשת התמיכה הינה רשות מקומית בלבד הממוקמת באחד מיישובי המטרה שהגישה בקשה לתמיכה על גבי נספח א' שבקול הקורא.
  • צירוף תכנית עבודה ראשונית בהתאם לקול הקורא.
  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 30.11.2021 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: advaS@png.gov.ilתחת הכותרת "קול קורא קורא לתמיכה בחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי המטרה בנגב". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
  2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 13.12.2021. את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF סרוק וחתום (מכווץ במידת הצורך) לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14125.
  3. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  4. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: https://negev-galil.gov.il/
  5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.