מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  קול קורא לתמיכה באירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות, פיתוח עירוני וצמיחה כלכלית

  מכרז סגור

  קול קורא לתמיכה באירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות, פיתוח עירוני וצמיחה כלכלית

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 15.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 16.12.2021 #
  15.11.2021

  קול קורא לתמיכה באירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות, פיתוח עירוני וצמיחה כלכלית

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה באירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות, פיתוח עירוני וצמיחה כלכלית.
  2. התקצוב יינתן עבור אירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות, לפיתוח עירוני ולצמיחה כלכלית.
  3. המשרד רואה חשיבות רבה בטיפוח ומינוף התרבות, האמנות והספורט בנגב, בגליל לשם יצירת מרחב תרבותי עשיר שנותן מענה לאוכלוסייה רחבה הצורכת תרבות ועוסקת בתרבות.
  4. המשרד מודע לכך כי רשויות מקומיות רבות מכירות בחשיבות של קיום אירועים תרבותיים גדולים כגון פסטיבלים, אירועי ספורט וירידים עולמיים כאמצעי יעיל למשיכת תיירים, להבלטת הייחודיות ולמיתוג העיר. קיימת ספרות רבה על ההשפעות הכלכליות של קיום אירועי תרבות גדולים ואופן ניהולם כך שיהוו מנוע צמיחה עירוני וכוח משיכה לתיירות המסייע לחיזוק הכלכלה המקומית.
  5. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
  6. עיקרי תנאי הסף:
   • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל.
   • ב. האירוע יימשך לכל הפחות יומיים. מינימום שעתיים ביום ומינימום שש שעות במצטבר.
   • ג. באירוע ישתתפו לכל הפחות 10,000 מבקרים/תיירים.
   • ד. תקציב האירוע הינו 1,000,000 ₪ לכל הפחות.
   • ה. הרשות המקומית נדרשת להשתתף במימון האירוע בשיעור של 10% מהעלות הכוללת של האירוע ממקורות עצמיים.
   • ו. הרשות המקומית הגישה תוכנית מפורטת מילולית ותקציבית אודות האירוע אשר בכוונתה לקיים בשנת 2022.

  על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 29.11.2021 בשעה 14:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' לי סרוב, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  lees@png.gov.il  תחת הכותרת: " קול קורא לתמיכה באירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות, פיתוח עירוני וצמיחה כלכלית". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
  2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 15.12.2021 כולל.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
  3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14055.
  4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
  5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

   ​