מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  קול קורא הסרת חסמים תקציביים 2021 - המגזר היהודי והחברה הדרוזית

  מכרז סגור

  קול קורא הסרת חסמים תקציביים 2021 - המגזר היהודי והחברה הדרוזית

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.12.2021 #
  07.11.2021

  קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2021 – המגזר היהודי והחברה הדרוזית

  ביום ראשון הקרוב ה-28.11.2021, בשעה 11:00 נקיים וובינר למעבר על עיקרי תנאי הסף של קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2021 – החברה הערבית, הבדואית, המגזר היהודי והחברה הדרוזית.

   

  נבהיר כי, לא נאפשר הליך של שאלות הבהרות על מנת לשמור על שוויוניות הליך הקול קורא. משכך, הוובינר נועד למתן דגשים והצגת עיקרי תנאי הסף כלשונם בקול קורא.

   

  להלן קישור להצטרפות באמצעות הזום:

  https://us02web.zoom.us/j/82349036701?pwd=Tk5RdFVObDhOSTdlU1NyTXpyNnU2UT09

   

  נשמח להשתתפותכם.

  תאריך פרסום: 7.11.2021                                   תאריך אחרון להגשה: 8.12.2021

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2021 – המגזר היהודי והחברה הדרוזית כחלק ממדיניותו של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לצמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות לתושבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, בכוונת המשרד, לסייע לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית, לקדם תכניות ופרויקטים מחוללי צמיחה בתחום הפיתוח הכלכלי, שהחסם היחיד העומד בפני מימושם הוא העדר תקציב.
  2. קול קורא זה מיועד לרשויות מקומיות אשר מרבית תושביהן משתייכים לאוכלוסייה היהודית והדרוזית.
  3. רשויות מקומיות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
  4. תמצית תנאי הסף:
   • א. מבקש התמיכה: רשויות מקומיות כהגדרתן בקול קורא הממוקמות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית (רשויות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית) או אשכול רשויות מקומיות אשר כל הרשויות הנכללות בהן משתייכות לגליל, לנגב או לפריפריה החברתית.
   • ב. הפרויקט ישים – הפרויקט מלווה בתכנית עסקית מקוצרת בעלת תרומה פוטנציאלית מוכחת ואשר מפרטות בה שלבי ביצוע הפרויקט.
   • ג. הפרויקט זמין – התכנית העסקית המלווה את הפרויקט, זמינה לביצוע לפועל, תוך 12 חודשים מיום חתימת הרשות או אשכול הרשויות על ההרשאה התקציבית, בין אם באמצעות תחילת עבודות בשטח ובין אם באופן אחר המותאם לתכנית.
   • ד. תקופת ביצוע הפרויקט – לא תעלה על 24 חודשים, מיום חתימת הרשות המקומית או אשכול הרשויות על ההרשאה התקציבית.
   • ה. סיום הליכי התכנון –  שלב תכנון הפרויקט,  הנדרש לשם הוצאתו לפועל, ככל שהדבר רלוונטי לביצוע הפרויקט, הסתיים ומוכן ליישום.
   • ו. טרם החל ביצוע הפרויקט –  טרם החל שלב כלשהוא של ביצוע הפרויקט, מלבד תכנונו.
   • ז. החסם היחיד המונע את תחילת הפרויקט הוא חסם תקציבי יחיד.
   • ח. מטרות הפרויקט: מימון הסרת חסמים יינתן למבקש התמיכה אשר הפרויקט בגינו הוגשה הבקשה הינו בעל תרומה לאחת או יותר מהמטרות הבאות, בהתאם למסלולים המפורטים בקול קורא:
    1. חיזוק הכלכלה המקומית של אחת מהרשויות המקומיות.
    2. חיזוק הכלכלה האזורית של מספר רשויות מקומיות.
    3. יצירת מקורות הכנסה לצורך הקצאה לפעילות השוטפת של רשות מקומית, רשויות מקומיות או לאשכול, פרויקטים המניבים הכנסות.
    4. חיסכון בעלויות לרשות מקומית, רשויות מקומיות או אשכול רשויות כתוצאה מהפרויקט, מתוך סך תקציב ההוצאות הרלוונטי.
  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 21.11.2021 בשעה 12:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' נטלי מור, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  natalym@png.gov.il  תחת הכותרת: "קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערי הפריפריה, הנגב והגליל – המגזר היהודי והחברה הדרוזית ". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
  2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 8.12.2021 בשעה 12:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
  3. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות: 14027.
  4. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה להגשה על ידי אשכול רשויות מקומיות: 14028.
  5. תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
  6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

   ​