מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  מכרז פומבי מס' 5/2021 להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

  מכרז סגור

  מכרז פומבי מס' 5/2021 גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 05.12.2021 #
  02.11.2021

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 2019 ו-2020 ומתוך מטרה לקדם ולהעמיק את פעילות המשרד בתחום חיי הפנאי והקהילה, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת גני שעשועים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות.
  2. מהות ההתקשרות: שירותים של תכנון, אספקה, ביצוע והקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות מקומיות ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.
  3. תקופת ההתקשרות: הינה לשנתיים החל ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות. למשרד שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות ועד ל-12 חודשים נוספים לכל תקופה וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.
  4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע:
  • למציע ותק מוכח של 24 חודשים (אין הכרח לתקופה רציפה) בין השנים 2010 – 2021, באספקה והתקנה של גני שעשועים.
  • בין השנים 2010 – 2021, המציע סיפק והתקין לפחות 20 גני שעשועים, בהיקף כספי של 200,000 ₪ לכל הפחות, לכל גן שעשועים.
  • בין השנים 2010 – 2021, המציע סיפק והתקין לפחות מתקן שעשועים אחד (מתקן קרקעי מטיפוס 1 או מתקן קרקעי מטיפוס 2) המיועד לאנשים עם מוגבלות, בשני גני שעשועים שונים.
  • המציע יעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון מוכח של 36 חודשים בין השנים 2010 – 2021, בניהול עבודות קבלניות להקמת גני שעשועים.
  • על המציע לעמוד במאפייני הגן לאנשים עם מוגבלות המופיע בפרק ג' למסמכי המכרז. מציע נדרש להגיש הצעה לגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות הכולל 5 מתקנים לכל הפחות, מתוכם שני מתקני קרקע מטיפוס 1 לכל הפחות, מתקן מרכזי משולב ועד שני מתקני קרקע מטיפוס 2, כמפורט בפרק ג' למסמכי המכרז.
  • כל אחד מהמתקנים והלוחות משחקים המוצעים על ידי המציע, עומד נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בדרישות תקן ישראלי רשמי, ת"י 1498 מתקני משחקים, על כל חלקיו ונספחיו ו/או כל תקן אחר אשר יבוא במקומו או בנוסף אליו והנוגע לתחזוקה והקמת מתקני משחק, תקנות התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין, התשע"ד- 2013 ולרבות הוראות כל דין או נוהל מאת רשות מוסמכת.
  • המציע נדרש לעמוד בכל תנאי המפרט הטכני, תנאי המכרז והאחריות. המציע יצרף להצעתו את המפרט הטכני המלא של הגן המוצע על ידו, על מנת שתיבחן התאמתו לדרישות המפורטות במכרז.
  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 16.11.2021 בשעה 10:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' נטלי מור, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת: natalym@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 5.12.2021 בשעה 11:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 05/2021 להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.
  3. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת:negev-galil.gov.il
  4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

   

   

                                 ועדת המכרזים
                                            המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל