מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערי הפריפריה, הנגב והגליל

  מכרז סגור

  קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 01.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 01.12.2021 #
  01.11.2021

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערי הפריפריה, הנגב והגליל.
  2. התמיכה תינתן עבור תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין התושבים, תוך חיזוקם ושימת דגש על צמצום הפערים בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, והכלכלה.
  3. מדיניות המשרד לתמיכה בערים, הנה במסגרת החלטת ממשלה מס' 550 מיום 24.10.2021 שעניינה "התכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026".
  4. רשויות מקומיות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
  5. תמצית תנאי הסף:
   • א. עיר הממוקמת בנגב ובגליל ברמה חברתית כלכלית 1 – 5 או עיר המוגדרת במלואה כפריפריה החברתית.
   • ב. עיר בה מיעוט ניכר של רוב ערבי העומד על 10% לפחות, מתוך כלל תושבי העיר ע"פ נתוני הלמ"ס.
   • ג. על מבקשת התמיכה לצרף לבקשה תכנית עבודה, כמפורט במסמכי הקול קורא.
  6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 15.11.2021 בשעה 12:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' נטלי מור, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  natalym@png.gov.il  תחת הכותרת: "קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערי הפריפריה, הנגב והגליל". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
  7. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 1.12.2021 בשעה 12:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
  8. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה יפורסם בעת פרסום מענה המשרד על שאלות ההבהרה.
  9. תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
  10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.