מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 01/2020  הצעות להפעלה ולניהול מרכזי נעורים בישובים בחברה הדרוזית והצ'רקסית- עדכון מסמכי מכרז ודחית מועד הגשה

מכרז סגור

הצעות להפעלה ולניהול מרכזי נעורים בישובים בחברה הדרוזית והצ'רקסית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 01.07.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 24.08.2020 01/2020#
21.07.2020
מכרז פומבי מס' 01/2020  הצעות להפעלה ולניהול מרכזי נעורים בישובים בחברה הדרוזית והצ'רקסית- עדכון מסמכי מכרז ודחית מועד הגשה
 
לתשומת לב המציעים:
מסמכי המכרז עודכנו ביום 11.8.20 וכן תוקן מענה לשאלות ההבהרה סבב שני. בהתאם לכך נדחה מועד ההגשה ליום 24.8.2020 בשעה 10:00.
מציע אשר הגיש הצעתו לתיבת המכרזים על בסיס מסמכי מכרז לא עדכניים, רשאי להגיש הצעה חלופית לתיבת המכרזים עד למועד ההגשה, תוך צירוף מכתב חתום ע"י מורשי חתימתו לפיו על ועדת המכרזים להתעלם מכלל מסמכי הצעתו הראשונה. (לא יתקבלו הסתייגויות).
על גבי המעטפה יש לרשום בצורה ברורה כי זוהי הצעה חלופית.
יובהר כי מציע אשר יגיש הצעה חלופית לא תיבדק הצעתו הראשונה כלל ולא תעמוד לו כל טענה בהקשר זה.
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") פרסם מכרז לקבלת הצעות להפעלה ולניהול מרכזי נעורים בישובים בחברה הדרוזית והצ'רקסית (להלן: "המכרז").  

2. עיקרי תנאי סף המקצועיים של המציע: 

2.1 היקף מחזור כספי 
                  מחזור ההכנסות השנתי של המציע בין השנים, בכל אחת מן השנים 2017 ועד 2018, עמד על לפחות חמישה (5) מיליון ₪. 
2.2  ותק 
למציע ותק של ארבע (4) שנים מלאות לפחות, בין השנים 2020-2012 כולל, בתחום של הפעלת מיזמים חברתיים לבני נוער.
2.3 ניסיון קודם 
המציע בעל ניסיון מוכח בניהול לפחות מיזם חברתי אחד (1) לפחות לבני נוער, למשך ארבע (4) שנים בין השנים 2014 – 2020. כשעל כל אחת מארבע השנים לעמוד בקריטריונים המצטברים הבאים:
א. הפעלה במקביל של מיזם חברתי לבני נוער בארבע (4) רשויות מקומיות שונות.
ב. למציע ניסיון בהפעלת מיזם חברתי בו לקחו חלק, לכל הפחות, חמש מאות (500) בני נוער. 
ג. הפעלת מערך הכשרה לצוותי הדרכה לנוער עבור, לכל הפחות, חמישה עשר (15) מדריכי נוער.
ד. תקצוב שנתי של לפחות שלושה (3) מיליון ₪ בהפעלת מיזם חברתי  לבני נוער בכל שנת פעילות. 

3. הגדרת "בני נוער"- נערים ונערות בגילאי 12- 18.

4. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 2.8.2020 בשעה 13:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: eliv@png.gov.il

5. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 24.8.2020 עד השעה 10:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב "מכרז פומבי מס' 01/2020 פנייה לקבלת הצעות להפעלה ולניהול מרכזי נעורים בישובי​ם בחברה הדרוזית והצ'רקסית". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

6. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il​

7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
                                            ועדת המכרזים 
                                           המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל