מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 8/2020 לביצוע פעילויות פנאי וחוויה ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 8/2020 לביצוע פעילויות פנאי וחוויה

אייקון תאריך תאריך פרסום: 16.07.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 06.08.2020 8/2020#
15.07.2020
מכרז פומבי מס' 8/2020 לביצוע פעילויות פנאי וחוויה ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל
 
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל שירותי ביצוע פעילויות פנאי וחוויה ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל.
2. מהות ההתקשרות: התקשר​​ות בין המשרד לבין זוכה/ים לצורך קבלת שירותי ביצוע הפעלת/הפקת פעילויות פנאי וחוויה לתושבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, כמפורט במסמכי המכרז.
3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין המשרד לבין זוכה/ים תהיה לשנה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות. על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים תוך 5 ימים ממועד קבלת            הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד או במועד מאוחר יותר שיקבע על ידי המשרד. השירותים יינתנו רק ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים                      הנדרשים במסגרתו.
4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע: 
     א. ותק - המציע בעל ותק של שנה לפחות בתחום ביצוע/הפקת שני סוגי פעילויות 
                אחת או יותר מהמפורטות בסעיף 4.11 בין השנים 2017-2020.
     ב. ניסיון קודם – המציע סיפק/הפיק/הפעיל לפחות 20 פעילויות קודמות לגופים 
                ממשלתיים/ גופים ציבוריים/ רשויות מקומיות/ חברות עירוניות/ חברות/ עמותות.
      ג. היקף אספקה – למציע יש יכולת לספק פעילויות בהיקף שלא יפחת מ-10 
                פעילויות בשבוע, החל מ-5 ימי עבודה מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות.
5. היקף מחזור כספי – המציע בעל מחזור כספי שנתי של 750,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מ-3 השנים 2017 – 2019. 
6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 26.07.2020 בשעה 12:00
       שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: drors@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
7. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 06.08.2020 בשעה 12:00.
        את ההצעות יש להגיש בשני עותקים (מקור וצילום) במעטפה סגורה ואטומה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 8/2020 לביצוע פעילויות פנאי וחוויה ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית,              בנגב ובגליל". ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת                    המכרזים.  תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן, לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.
 
8. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת:.
        www.negev-galil.gov.il  .
9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
ועדת המכרזים המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל