מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 04/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל -עדכון מועד הגשה והתמורה

מכרז סגור

מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 13.05.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 11.06.2020 04/2020#
02.06.2020
 1. ​​​לתשומת לב המציעים: תעריף התקשרות (נספח כ"ו) עודכן במכרז לפי יועצים לניהול (מקצועת שונים) וכן סעיפי המכרז הרלוונטיים. מועד ההגשה נדחה ליום 11.06.2020 בשעה 12:00​
 2. ​​​​​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל שירותי ייעוץ בתחום הפיקוח והבקרה אחר התקדמות הפרויקטים הציבוריים המתוקצבים על ידי המשרד בשטח, לרבות עמידת הרשויות המקומיות בחוקי התכנון והבנייה, כתבי כמויות ומכרזים, עמידה בנהלי ובהנחיות המשרד בתחום, תקציב ומקורות מימון ועוד.

 3. 2. מהות ההתקשרות: התקשרות בין המשרד לבין זוכה/זוכים לצורך קבלת שירותי ייעוץ בגיבוש קולות קוראים ונהלים בתחום מוסדות הציבור והתשתיות הציבוריות, תוך שימת דגש על הדרישות המקצועיות בתחומי התכנון והבנייה, ליווי המשרד בעבודה מול רשויות מקומיות וגורמים נוספים בשלבי ביצוע הפרויקטים השונים. הזוכה יידרש למתן מענה ופתרון לסוגיות מקצועיות בתחום מומחיותו, שיעלו מעת לעת, כמפורט במסמכי המכרז.

 4. 3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין המשרד לבין זוכה/זוכים תהיה לשנה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות. המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את ההסכם לתקופה שלא תעלה על ארבע (4) שנים בסך הכל.
  על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד או במועד מאוחר יותר שיקבע על ידי המשרד. השירותים יינתנו רק ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו.

 5. 4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע:
  1. א. ותק – על המציע להיות בעל ותק של לפחות שלוש (3) שנים בין השנים 2014  2020 במתן שירותי יעוץ הנדסי של בקרה וביקורת (ניסיון בשירותי תכנון או ניהול לא יוכר) על עבודות הנדסיות/קבלניות, פרויקטים של פיתוח, בנייה, שיפוץ של מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות עבור גופים ציבוריים.
  2. ב. ניסיון קודם –
   ב. 1. המציע ביצע לפחות עבודה אחת (1) קודמת בין השנים 2014  2020 במתן שירותי בקרה וביקורת על עבודות הנדסיות/קבלניות, פרויקטים של פיתוח, בנייה, שיפוץ של מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות, עבור גופים ציבוריים, שההיקף שלה היה 500,000 ₪ כולל מע"מ לכל הפחות. לחילופין, היועץ המוצע ביצע בין השנים 2014  2020 לפחות שלוש (3) עבודות במתן שירותי בקרה וביקורת על עבודות הנדסיות/קבלניות, פרויקטים של פיתוח, בנייה, שיפוץ של מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות, עבור גופים ציבוריים, שההיקף של כל אחת מהן היה 250,000 ₪ כולל מע"מ לכל הפחות.

   ב. 2. המציע סיפק שירותי בקרה וביקורת על עבודות הנדסיות/קבלניות, פרויקטים של פיתוח, בנייה, שיפוץ של מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות, עבור גופים ציבוריים, בין השנים 2014  2020, בהיקף של 1,000 שעות יעוץ מצטבר לכל הפחות.
  3. ג. היקף מחזור כספי – המציע בעל מחזור כספי של 400,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019.

 6. 5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 26.5.2020 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: drors@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

 7. 6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 11.06.2020 בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש בשני (2) עותקים (מקור וצילום) במעטפה סגורה ואטומה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 04/2020 למתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל". ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.

 8. 7. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il 
 9. 8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.


ועדת המכרזים

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל