מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא סיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 2018

מכרז סגור

קול קורא למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 2018

אייקון תאריך תאריך פרסום: 20.02.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 05.09.2018 #
20.02.2018
מועד אחרון להגשה: 5.9.2018
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן- "המשרד") רואה חשיבות רבה בצמצום הפערים בין יישובי הנגב והגליל והפריפריה החברתית לבין יישובי מרכז הארץ.
2. המשרד מבקש לקבל בקשות למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי. 
3. הקול הקורא ונספחיו מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il.
4. תנאי סף:
א. מבקש התקצוב הינו: רשות מקומית או אשכול רשויות או רשות מקומית המשתפת פעולה עם חברה עסקית. [יובהר כי התחשבנות המשרד והתנהלות המשרד תהיה אך ורק מול הרשות המקומית. ניתן להגיש בקשה משותפת למספר רשויות (מספר רשויות מהנגב, מספר רשויות מהגליל, מספר רשויות מהפריפריה החברתית)].
ב. מבקש התקצוב ממוקם בשטח הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.
ג. יתר התנאים והפרטים מפורטים במסמכי הקול קורא.
5. שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד תחת הכותרת "נוהל סיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, למטרת קידום מיזמים כלכליים", באמצעות דוא"ל: p2017@png.gov.il עד ליום 22.03.2018 בשעה 23:59. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
6.
  • א. המועד הראשון להגשת הצעות הוארך ל-29.4.18 בשעה 14:00ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שדרות שאול המלך 8, קומה 13, תל אביב. 
  • ב. המועד השני להגשת הבקשות הוארך עד 16/8/2018 בשעה 14:00. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שדרות שאול המלך 8, קומה 13, תל אביב.​

    בנוסף, יש לשלוח את ההצעות לכתובת מיילp2017@png.gov.il.
7.
            א. המועד האחרון להגשת בקשות הוארך ל 05.09.2018 בשעה 14:00. הצעות שתגענה לאחר המועד האחרון - לא תובאנה לדיון בוועדה.  

            ב.  ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שדרות שאול המלך 8, קומה 13, תל אביב.​

בנוסף, יש לשלוח את ההצעות לכתובת מיילp2017@png.gov.il
8. אמות המידה לניקוד ההצעות ויתר תנאי הנוהל מפורסמים בנוהל.
9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול הקורא, הוראות הקול הקורא  - גוברות.