מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להצעות להשתתפות המשרד בכנסים ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנת 2018

מכרז סגור

קול קורא להצעות להשתתפות המשרד בכנסים ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנת 2018

אייקון תאריך תאריך פרסום: 20.02.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.10.2018 #
20.02.2018
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, להלן המשרד, מודיע על פרסום קול קורא לקבלת הצעות להשתתפותו בכנסים, ועידות, תערוכות וימי עיון בישראל, העוסקים בתחומים השונים שבנושאי פעילותו, לצורך קידום ופיתוח התחומים עליהם ממונה המשרד. 
2. קיום כנסים, ועידות, תערוכות וימי עיון, מקומיים או בינלאומיים, מקדם, בין היתר, את הידע בקרב הקהילה העוסקת בתחומים אלו, ובמקרה של כנסים בינלאומיים המתקיימים בישראל, את הקשר החשוב בין אנשי המקצוע בארץ למומחים מחו"ל. כנסים, תערוכות, ועידות וימי עיון הנערכים במהלך כל השנה, הם אמצעי חשוב לחיזוק הקשר בין אנשי המקצוע בתחומים השונים בהם עוסק המשרד.
3. השתתפות המשרד בכנס, ועידה, יום עיון או תערוכה מוגבלת ל-100,000 ₪. 
4. המשרד ישתתף אך ורק בעלויות של כנסים, תערוכות וימי עיון שיתקיימו בגבולות המוגדים כפריפריה חברתית בלבד. הגדרות הפריפריה החברתית מפורסמות בקול קורא ובאתר המשרד. 
5. התחומים לגביהם המשרד יקצה תקציב לכנס, ועידה, תערוכה ויום עיון מפורטים בקול קורא. 
6. המציע חייב להיות גוף ציבורי, לרבות: מוסד אקדמי, מוסד מחקר,  גוף ממשלתי, מוסד ציבורי או רשות מקומית. מציע שהוא גוף למטרות רווח יוכל להגיש בקשה רק אם מדובר בכנס או יריד שמטרתם המוצהרת היא קליטת עובדים חדשים (יריד תעסוקה וכיוצ"ב). מציע יכול להגיש עד 2 בקשות. 
7.   יתר התנאים והפרטים מפורטים במסמכי הקול קורא.
8. הקול קורא המלא, המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il.  
9. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל לאשת הקשר מטעם המשרד לצורך קול קורא זה, הגב' דורין אופיר – רכזת מעקב ובקרה. ניתן לפנות לאשת הקשר בשאלות הבהרה בכתובת המייל doreeno@png.gov.il, תחת הכותרת "קול קורא להצעות להשתתפות המשרד בכנסים ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנת 2018".
10. ניתן להגיש הצעות להשתתפות המשרד בכנס על פי נוהל זה באופן מידי, החל ממועד הפרסום ולאורך שנת 2018. ההצעה תוגש בדוא"ל לכתובת p2017@png.gov.il . המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ה-30.10.2018 בשעה 17:00.
11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו - גוברות. 
12. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
13. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא.​