מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס-  07/18 'הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע,  אספקה והתקנת מגרשי מיני פיץ'  ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי מס- 07/18 'הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מגרשי מיני פיץ'

אייקון תאריך תאריך פרסום: 19.11.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 11.12.2018 07/18#
19.11.2018
 • לתשומת לבם של המציעים, כי נוסף קובץ מענה לשאלות ההבהרה בנושא ביטוח. בהתאם, עודכן קובץ המכרז. קובץ המכרז הזה בלבד הוא הקובץ המחייב לצורך הגשת הצעה.


  ​1.      מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב והגליל והפריפריה החברתית עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד").

  2.       מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל תחת הלשונית "מידע" > "קולות קוראים ומכרזים" בכתובת: www.negev-galil.gov.il

  3.       מהות ההתקשרות:

  הזוכה יידרש לספק למשרד שרותי תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מגרשי מיני פיץ' כמפורט במסמכי המכרז, אשר יקבעו על ידי המשרד. השירות יוצע ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

  4.       תקופת ההתקשרות:

  תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים נוספות (שנה בכל פעם) והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.

  5.       תנאי סף:

  ותק:

  המציע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בין השנים 2013 - 2018 באספקה והתקנה של מתקני מיני פיץ'.

  היקף מחזור כספי:

  המציע בעל מחזור של 2 מיליון ₪ לפחות בכל אחת משלוש (3) השנים האחרונות 2015 - 2017.

  היקף ייצור או הספקה:

  המציע סיפק והתקין לפחות 20 מגרשי מיני פיץ' בין השנים 2013 - 2018 (במצטבר) יתר תנאי הסף מופיעים במכרז.

  6.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 27.11.2018 בשעה 14:00 באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד, לכתובת: projects@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

  המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו בתאריך 11.12.2018 בשעה 12:00. במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית לשם כך, הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 07/18 הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית" ובתוך המעטפה תוגש מעטפה סגורה נוספת עם הצעת המחיר  עליה ייכתב "הצעת מחיר". ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

  7.       אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

  8.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.​