מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

 מכרז פומבי מס' 06/18 - הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי - הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 19.11.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 11.12.2018 06/18#
19.11.2018
 • 1.      מוזמנות בזאת הצעות למתן לשירותי תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד").

  2.       מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל תחת הלשונית "מידע" > "קולות קוראים ומכרזים" בכתובת: www.negev-galil.gov.il

  3.       מהות ההתקשרות:

  הזוכה יידרש לספק למשרד שרותי תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים כמפורט במסמכי המכרז, אשר יקבעו על ידי המשרד. השירות יוצע ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

  4.       תקופת ההתקשרות:

  תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים נוספות (שנה בכל פעם) והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.

  5.       תנאי סף:

  ותק:

  המציע בעל ניסיון של שנתיים מלאות לפחות, בין השנים 2014-2018, באספקה והתקנה של מתקנים מוסיקליים.

  ניסיון:

  המציע סיפק והתקין עבור רשויות מקומיות או חברות עירוניות לפחות שלושה (3) מתחמים מוסיקליים או מספר מתחמים שההיקף הכספי שלהם עמד על 1 מיליון ₪.

  יתר תנאי הסף מופיעים במכרז.

  היקף מחזור כספי:

  המציע בעל מחזור כספי של 5 מיליון ₪ לפחות בכל אחת משלוש (3) השנים 2015 - 2017.

  6.       אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

  7.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 27.11.2018 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה יוגשו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: projects@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

  המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו בתאריך 11.12.2018 בשעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה יש לכתוב על המעטפה "מכרז פומבי מס' 06/18 הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

  8.       במכרז תבוצע בחינה של איכות ההצעה, כאשר לשירותים נקבעו תקרות מחיר מקסימליות.

  9.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.