מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 09/19 הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות וחדשות במתקני המשרדים

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 09/19 הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה

אייקון תאריך תאריך פרסום: 19.08.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 22.09.2019 09/2019#
18.08.2019
​​​​​​​​​​​לתשומת לב המציעים, פורסם ב-5.9.19 נוסח ערבות הצעה מתוקן. יש להגיש הצעות אך ורק בנוסח המצורף לפרסום.​

1. מוזמנות בזאת לקבלת הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות וחדשות עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד").
2.מסמכי המכרז על גבי תקליטור ימסרו למציעים אשר יצהירו כי הינם עומדים בתנאי הסף בתיאום מראש בין השעות 08:00-17:00 עם נציג אגף הביטחון בדואר אלקטרוני: veronikak@png.gov.il​ יש לוודא הגעת הדואר האלקטרוני בטלפון: 03-6060746  מסמכי המכרז ימסרו בכפוף לחתימה על אישור איסור הפצה של מכרז זה, לרבות שכפול, העברה לאחר תוך התחייבות על השבת תקליטור למשרד עד המועד להגשת המכרז.
3. כנס ספקים אשר השתתפות בו הינו תנאי סף למכרז יערך בתאריך 27/08/2019 בשעה 10:00 ברחוב שאול המלך 8 תל אביב, בניין בית אמות משפט קומה 13. לצורך אישורי כניסה למתקן נדרש להעביר את פרטי הנציגים (שם מלא, חברה, ת.ז) באמצעות דואר אלקטרוני: veronikak@png.gov.il ולוודא הגעת הדואר האלקטרוני בטלפון: 03-6060746 לא יאוחר מיום 27/08/2019 בשעה 09:00. יובהר לא יינתן מענה לשאלות בכנס זה.
4. מהות ההתקשרות:
הזוכה יידרש לספק למשרד שרותי אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות וחדשות, כמפורט במסמכי המכרז, אשר יקבעו על ידי המשרד. 
5. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות, שנה בכל פעם; והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל. 
6. תנאי סף להשתתפות: 
6.1  למציע ניסיון מוכח של 3 (שלוש) שנים לפחות באספקת מערכות אבטחה טכנולוגיות בין השנים 2013-2018. 
6.2  המציע סיפק שירותי אחזקה למערכות אבטחה טכנולוגיות ל-5 (חמש) לקוחות לפחות בין השנים 2013-2018.
6.3  למציע ניסיון בביצוע של לפחות 10  פרויקטים של אחזקת מערכות אבטחה טכנולוגיות בין השנים 2013-2018,  כאשר היקף כל פרויקט לא יפחת מ-400 אלף שקל (ארבע מאות אלף שקל).  
6.4  המציע נתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות ל-3 משרדי ממשלה בין השנים 2013-2018.
6.5  השתתפות בכנס ספקים אשר ייערך ביום 27/8/2019.
7. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז. 
8. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 03/09/2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: veronikak@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il לא יאוחר מיום 08/09/2019.
9. המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 22/09/2019 בשעה 11:00. יש להגיש את ההצעה בשני העתקים, במעטפה סגורה) הכוללת את תקליטור המכרז שניתן למציע( לתיבת המכרזים בכתובת שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13, הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.
10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
 
ועדת המכרזים, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל​