מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתקצוב תוכניות תרבות (נוהל יות"ר – "יוצרים תרבות") לרשויות ושכונות בפריפריה החברתית לשנת 2018 – פרסום נוסף

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב תוכניות תרבות (נוהל יות"ר – "יוצרים תרבות")

אייקון תאריך תאריך פרסום: 19.07.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 31.08.2018 #
19.07.2018
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבקש לקבל מהרשויות המוניציפליות המפורטות במסמכי הקול קורא, בקשות לתקצוב תוכניות תרבות (נוהל יות"ר – "יוצרים תרבות") לרשויות ושכונות בפריפריה החברתית לשנת 2018.
2. נוהל זה מיועד לרשויות אשר לא תוקצבו במסגרת "קול קורא לתקצוב תוכניות תרבות (נוהל יות"ר – "יוצרים תרבות") לרשויות ושכונות בפריפריה החברתית לשנת 2018" (להלן "פרסום ראשון" אשר פורסם ביום 22.2.2018). רק הרשויות המצוינות בתנאי סף 2.א 1-3 בקול קורא זה יוכלו להגיש בקשה במסגרת פרסום זה.
3. הקול קורא המלא והמסמכים הנלווים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il
4. שאלות בנוגע לנוהל יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה, למר יהונתן שוורץ בדואר אלקטרוני    p2017@png.gov.il לא יאוחר מיום 30.7.2018 בשעה 12:00 שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
5. הבקשות לתקצוב, בצירוף כרטיס הפרויקט המפורסם באתר המשרד בכתובת: www.negev-galil.gov.il יוגשו בשפה העברית בשני (2) עותקים במעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא לתקצוב תכניות תרבות פריפריה חברתית 2018" ושם הרשות המקומית המגישה. הבקשות לתקצוב יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ברחוב שאול המלך 8 קומה 13, בתל אביב, עד ליום 6.8.2018 בשעה 14:00.
6. בקשות לתקצוב אירועים משותפים, בצירוף ההתחייבות וכרטיס הפרויקט המפורסמים באתר המשרד בכתובת www.negev-galil.gov.il  יוגשו עבור ראש אגף בכיר פריפריה חברתית בשפה העברית באמצעות דואר אלקטרוני:p2017@png.gov.il   עד ליום 31.8.2018.
7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות. 
8. המשרד איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
9. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא.