מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי 04/19 פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה עבור תשתיות, בנייה ושיפוץ מוסדות ציבור - הודעה בדבר הארכת מועד

מכרז סגור

מכרז פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה עבור תשתיות, בנייה ושיפוץ מוסדות ציבור

אייקון תאריך תאריך פרסום: 19.05.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.06.2019 04/19#
19.05.2019
 • ​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן:"המשרד") מבקש לקבל הצעות למתן שירותים מקצועיים עבור בקרה על ביצוע פרויקטים פיזיים שונים - בנייה או שיפוץ מוסדות ותשתיות ציבוריות, תיירותיות וכדומה.

  2. מהות ההתקשרות:
  הבקרה המבוקשת במסגרת מכרז זה הינה בתחום בקרה הנדסית וחשבונאית על פעילות ופרויקטים, לרבות ביצוע הפרויקט, בדיקת חשבונות, בדיקת סטנדרטים של תכניות מפורטות לצורך אישור תשלומים ועמידה בלוחות זמנים. אמות המידה ויתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

  3. תקופת ההתקשרות:
  תקופת ההתקשרות עם כל חברה זוכה תהיה לשנה מיום החתימה על הסכם התקשרות. המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את ההסכם לתקופה שלא תעלה על ארבע (4) שנים בסך הכל. 

  4. תנאי סף:
  ותק - המציע בעל ניסיון מקצועי של לפחות ארבע (4) שנים (בין השנים 2010-2018) בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על פרויקטים בתחום מוסדות ציבור עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, כהגדרתם במכרז זה. 
  היקף מחזור כספי - למציע מחזור כספי שנתי, בשיעור של לפחות 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ, בכל אחת 
  מהשנים 2017 ו-2018.

  5.  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 30/05/2019 בשעה 10:00 באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד, לכתובת: lees@png.gov.il​ בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז. 

  6. מענה לשאלות הבהרה ינתן בתאריך 06/06/2019.

  7. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו בתאריך 20/06/2019 בשעה 12:00. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת מחלקי ההצעה האחרים, ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 04/19 פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה עבור בניית ושיפוץ מוסדות ציבור". ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

  8. מסמכי המכרז המלאים, המסמכים הנלווים, תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il
  9. המשרד יהיה רשאי לבחור יותר מזוכה אחד, בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
             ועדת המכרזים 
             המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל