מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 18/2019 למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מעקב ובקרה בטכנולוגיית RFID לפינוי פסולת המשלבת מערכת אקטיבית ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 18/2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 27.10.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 28.11.2019 18/2019#
27.10.2019
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מעקב ובקרה בטכנולוגיית RFID לפינוי פסולת המשלבת מערכת אקטיבית ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית (להלן "המכרז"). במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 2019 ו-2020 מקודמת תכנית "פריפריה חכמה" שבמסגרתה יינתן סיוע ותקציב לרשויות בנגב בגליל ובפריפריה החברתית (להלן: "הרשויות") במטרה שהרשויות יהפכו בעתיד ל"ערים חכמות" ולשפר את השירות לתושבים, להתייעל, לחסוך במשאבים ולייצר מקורות הכנסה חדשים. מכרז זה מהווה מכרז אחד מבין סדרה של מכרזים בנושא. 

2. מהות ההתקשרות: שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מעקב ובקרה בטכנולוגית RFID לפינוי פסולת במתכונת Turn Key Project המשלבת מערכת RFID אקטיבית משולבת GPS, תגי RFID פאסיביים, חיישני נפח (סנסורים) ושירותי מערכת ניהול, שליטה ובקרה מרכזית ברשויות.

3. תקופת ההתקשרות: הינה לשנתיים החל ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.

4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע: 
א. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של פרויקט אחד נשוא המכרז אשר בוצע על ידו בין השנים 2014-2019.
ב. המציע יעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון בין השנים 2014-2019 בניהול של פרויקט אחד נשוא המכרז.
ג. המציע נדרש לעמוד בכל תנאי המפרט הטכני, תנאי השירות והאחריות. המציע יצרף להצעתו את המפרט הטכני המלא של המערכת המוצעת על ידו, על מנת שתיבחן התאמתה לדרישות המפורטות במכרז.

5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 12.11.2019 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: natalym@png.gov.il​ 
בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 28.11.2019 בשעה 14:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב "מכרז פומבי מס' 18/2019 למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מעקב ובקרה בטכנולוגיית RFID לפינוי פסולת המשלבת מערכת אקטיבית משולבת GPS, תגים פאסיביים, חיישני נפח (סנסורים) ושירותי מערכת ניהול, שליטה ובקרה מרכזית ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית". במכרז תבוצע בחינה דו שלבית, לשם כך הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

7. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il  

8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

                                                                                                ועדת המכרזים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל