מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

פניה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת אפשרות להתקשרות עם ספקים בתחום חדרי דיונים וכנסים

מכרז סגור

פניה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת אפשרות להתקשרות עם ספקים בתחום חדרי דיונים וכנסים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 18.11.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 03.12.2018 #
18.11.2018

 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבצע כינוסים (כנסים ופגישות רבות משתתפים) בקרבת המשרד הראשי בתל-אביב, לצורך כנסים אלה, נדרש חלל העונה לצרכים השונים.
  2. במסגרת פניה מוקדמת לספקים (RFI) המשרד מבקש לקבל מידע מספקים אשר רואים עצמם מתאימים ויכולים לספק את השרות המבוקש, כל זאת כצעד ראשוני ומקדים בטרם המשרד יחליט באם לפרסם מכרז פומבי בנושא. 
  3. תיאור המידע והשירותים המבוקשים והנוסח המלא של הפניה המוקדמת לספקים לקבלת מידע מפורטים במסמכי ה RFI המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il 
  4. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד עד ליום 25/11/2018 בשעה 14:00 , באמצעות דואר אלקטרוני: shaia@pmo.gov.il תחת הכותרת: "מענה לבדיקה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת האפשרות להתקשרות עם ספקים בתחום חדרי דיונים ונכסים לשנים 2019-2020 - הבהרות" 
  5. תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו לפונים בכתב בלבד ויפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il לא יאוחר מיום 28/11/2018.​
  6. ניתן להגיש מענה לפניה זו באמצעות תיבת המכרזים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל או באמצעות שליחת המידע בדואר האלקטרוני המועד האחרון להגשת מענה לפניה הנו יום שני, 03/12/2018 בשעה 14:00
  מענה לפניה בתיבת המכרזים - יוגש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הממוקמת בבית אמות משפט בתל-אביב, שדרות שאול המלך 8 (קומה 13). על גבי המעטפה יירשם: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת האפשרות להתקשרות עם ספקים בתחום חדרי דיונים וכנסים לשנים 2019".
  מענה לפניה באמצעות דואר אלקטרוני - יישלח לכתובת דואר אלקטרוני: shaia@pmo.gov.il​ כאשר בשורת הנושא של הדואר האלקטרוני ייכתב "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת האפשרות להתקשרות עם ספקים בתחום חדרי דיונים וכנסים לשנים 2019-2020". יובהר כי על הפונים לוודא כי הדואר האלקטרוני התקבל באמצעות טלפון: 03-6060720 או בדואר אלקטרוני חוזר.
  7. המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפניה ולספק לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים. 
  8. יובהר כי פנייה זו הינה פניה לקבלת מידע בלבד (RFI)ׂ לצורך בחינת אפשרות להתקשרות עם ספקים, אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה ואינה בבחינת בקשה לקבלת הצעות (RFP) או הליך מכרזי. בעקבות פניה זו המשרד ישקול את המשך פעולותיו בנושא וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים. יובהר כי באם המשרד יחליט לפרסם מכרז בנושא, מענה של ספק לפניה מוקדמת לקבלת מידע לא יעניק כל יתרון ולא יחייב את שיתופו במכרז או בהתקשרות כלשהי.
  9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין ההוראות המצויות ב-RFI ובטפסים הנלווים לו, הוראות ה- RFI והטפסים הנלווים לו המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל גוברות.