מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי 08/18 לקבלת הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי 08/18 לקבלת הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 15.11.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 05.12.2018 08/18#
15.11.2018
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד"), מבקש לקבל הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. 
  2. במסגרת מכרז זה המציע מתבקש להגיש הצעה עבור שלושה (3) דגמים: קטן, בינוני וגדול שיוגדרו ויאופיינו על ידי המציע. הבחירה בדגמים תתבצע על סמך מרכיבי איכות בלבד, כשהמחיר ידוע ומוגדר מראש על ידי המשרד (250,000 ₪ לדגם קטן, 450,000 ₪ לדגם בינוני ו-650,000 ₪ לדגם גדול) כאשר המאפיינים ייקבעו על ידי המציע בלבד. 
  3. המשרד אינו מתחייב להקמת מספר כלשהו של משחקיות וההחלטה אודות מספר המשחקיות שיירכשו ומיקום התקנת המשחקיות הינה של המשרד בלבד.
  4. המציע נדרש להיות בעל ותק של שנתיים בתחום אספקה והתקנה של משחקיות וניסיון קודם בביצוע שתי עבודות שההיקף הכספי של כל אחת מהן לא פחת מ-500,000 ₪ כולל מע"מ. 
  5. מסמכי המכרז המלאים, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il.
  6. ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il, יוגשו בשפה העברית, בשלושה (3) עותקים, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 08/18 הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל", ושם הספק/החברה המגישים את ההצעה. ההצעות תוגשנה לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שד' שאול המלך 8 בתל אביב, קומה 13, עד ליום  כ"ז כסלו,  05/12/2018  בשעה 14:00.  
  7. שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני: drors@png.gov.il, meravo@png.gov.il, תחת הכותרת: "מכרז פומבי מס' 08/18 הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, עד ליום ראשון, ה-25/11/2018, לא יאוחר מהשעה 14:00. 
  8. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il : לא יאוחר מיום שלישי ה-27/11/2018.
  9. תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים ויתר התנאים מפורטים במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז ובטפסים הנלווים לו, הוראות המכרז והטפסים הנלווים לו גוברים.
  10. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש מכל סיבה שהיא.