מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות 2018-2019

מכרז סגור

נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 15.08.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 18.10.2018 #
15.08.2018
1. ביום 15.8.18 פרסם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודעה להגשת בקשות במסגרת נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ולשיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות לשנת 2018.
2. המשרד מודיע בזאת על הארכת המועד להגשת בקשות לקול הקורא, עד ליום 18.10.18 בשעה 14:00.
3. הרשויות מוזמנות לעקוב באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.negev-galil.gov.il  בכל הקשור להבהרות ועדכונים אשר עתידים להתפרסם במסגרת הליך ההבהרות.
4. תשומת לב הרשויות לתיקונים שנעשו בגוף הקול הקורא המתוקן שפורסם.
5. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מבקש לקבל מהמועצות המוניציפליות המפורטות בהחלטת ממשלה מספר 959 מיום 10.1.2016, בקשות לסיוע בתקצוב משלים בפרויקטים לבנייה ושיפוץ של מוסדות ציבור.
6. הרשויות הזכאיות להגיש הצעות הינן הרשויות המפורטות בהחלטת ממשלה מספר 959 מיום 10.1.2016 בעניין "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019". 
7. נוהל הסיוע המלא והמסמכים הנלווים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il.
8. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל michalarg@png.gov.il​  עד ליום  6.9.2018 בשעה 16:00 תחת הכותרת "נוהל סיוע להשלמת תקציב לבניית ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות – הבהרות".
9. תשובות יינתנו לפונים בכתב בלבד ויפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il   לא יאוחר מיום 20.9.18.
10. הבקשות לתקצוב, כרטיס הפרויקט והמסמכים הדרושים יוגשו בשפה העברית, ב-3 עותקים, עד ליום 18.10.2018, בשעה 14:00, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בתל אביב ברחוב שאול המלך 8 קומה 13. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במעטפה סגורה עליה יירשם: "נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות" ושם המועצה המגישה. 
11. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הנוהל.
12. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל, ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל תקצוב והטפסים הנלווים לו - גוברות.
13. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.