מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות אמצעים טכנולוגיים לרשויות מקומיות בפריפריה, בנגב ובגליל "פריפריה חכמה – מרחבים דיגיטליים"

מכרז סגור

בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות אמצעים טכנולוגיים "פריפריה חכמה – מרחבים דיגיטליים"

אייקון תאריך תאריך פרסום: 15.05.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.06.2019 #
15.05.2019
 • ​​​1.  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") פועל לגיבוש תוכנית "פריפריה חכמה – מרחבים דיגיטליים" המגדירה סל אמצעים טכנולוגיים הכולל שילוב טכנולוגיות מידע, תקשורת, אינטרנט ואמצעים אחרים ברשויות מקומיות באזורי הפריפריה, החברתית והגיאוגרפית.

  2. במסגרת RFI זה מבקש המשרד לקבל על בסיס מטרות ועקרונות התוכנית, כפי שמפורטת באתר המשרד:
           א. מידע מגופים העוסקים בתחום לגבי אמצעים טכנולוגיים המפותחים / משווקים על ידם.
           ב. מידע מרשויות מקומיות לגבי הצרכים והחסמים העומדים בפניהן. 

  3. תיאור המידע, השירותים המבוקשים והנוסח המלא של הפניה מפורטים במסמכי ה-RFI  המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il 

  4. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד עד ליום 3.6.2019 בשעה 12:00 באמצעות דואר אלקטרוני: natalym@png.gov.il​ תחת הכותרת: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) פריפריה חכמה – הבהרות". המענה לשאלות ההבהרה יינתנו לפונים בכתב בלבד ויפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לא יאוחר מיום 6.6.2019.

  5. המענה לפניה זו יוגש לכל המאוחר עד ליום 20.6.2019 בשעה 14:00 באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שכתובתו: natalym@png.gov.il תחת הנושא: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) פריפריה חכמה".

  6. יובהר כי פנייה זו הינה פניה לקב​לת מידע בלבד (RFI) לצורך בחינת אפשרות להתקשרות עם ספקים, אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה ואינה בבחינת בקשה לקבלת הצעות (RFP) או הליך מכרזי. בעקבות פניה זו המשרד ישקול את המשך פעולותיו בנושא וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים. יובהר כי באם המשרד יחליט לפרסם מכרז בנושא, מענה של ספק לפניה מוקדמת לקבלת מידע לא יעניק כל יתרון ולא יחייב את שיתופו במכרז או בהתקשרות כלשהי.

  7. המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפניה ולספק לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים. 

  8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין ההוראות המצויות ב- RFI ובטפסים הנלווים לו, הוראות ה- RFI והטפסים הנלווים לו המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל גוברות.