מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי  מס'  05/19  "שירותי בדיקת תשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני  ציבור" - הודעה בדבר הארכת מועד

מכרז סגור

מכרז "שירותי בדיקת תשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני ציבור" - הודעה בדבר הארכת מועד

אייקון תאריך תאריך פרסום: 14.04.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.06.2019 05/19#
12.04.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל הצעות לשירותי בדיקת תשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני  ציבור לצורך בדיקת בקשות המוגשות למשרד על ידי רשויות מקומיות  במסגרת קולות קוראים.

  2. מהות ההתקשרות:
  בדיקת התוכניות המוגשות למשרד על ידי רשויות מקומיות החל משלב קבלת המעטפות ועד למתן אישור שהפרויקט תקין ועומד בכל דרישות המשרד. פירוט נרחב בנוגע לתפקיד היועץ, תנאי הסף ואמות המידה כמפורט במסמכי המכרז. 

  3. תקופת ההתקשרות:
  תקופת ההתקשרות עם כל יועץ תהיה לשנה מיום חתימתו וכפוף לתנאיו. על אף האמור, המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את ההסכם עד לתקופה של ארבע שנים. 

  תנאי סף:
  השכלה נדרשת: מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות או בתכנון ערים ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר על ידי המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך או הנדסאי אדריכלות/בניין או שמאי מקרקעין.

  ותק: בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בין השנים 2013-2018, בבדיקה, בתכנון, תיאום וניהול פרויקטים בתחומי הבינוי, התכנון ופיתוח תשתיות שהיקפם הכולל עלה על עשרה (10) מיליון ₪ בכל אחת מהשנים.
  סעיף 5.6 – תוקן במכרז. 

  4. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 30/05/2019 בשעה 10:00 באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת lees@png.gov.il​ בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז. 

  5. שאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד עד ליום 6/6/2019.

  6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 20/06/2019 בשעה 12:00. ההצעות (מקור ועותק) בצירוף כל המסמכים הדרושים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז  פומבי  מס'  05/19  - שירותי בדיקת תוכניות לבניית ושיפוץ מוסדות ציבור" בתוך המעטפה תוגש מעטפה סגורה נוספת עם הצעת המחיר עליה ייכתב "הצעת מחיר". המעטפה תוגש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך 8, קומה 13, בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

  7. המשרד יהיה רשאי לבחור יותר מזוכה אחד לביצוע בקרת פרויקטים לביצוע עבודות בקרה אחר הפרויקטים כמפורט במכרז.

  8. מסמכי המכרז המלאים, המסמכים הנלווים, תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il​

  9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.