מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות בנגב ובגליל לשנת 2019

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות בנגב ובגליל לשנת 2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 13.12.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 31.12.2018 #
13.12.2018
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות תקצוב מרכזי צעירים ברשויות המקומיות בנגב ובגליל לשנת 2019 (להלן "הקול הקורא"). 
  2. הקול הקורא מיועד לרשויות מקומיות (ערים ומועצות מקומיות) בנגב ובגליל, ומטרתו לתמוך בפעילות מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות בנגב ובגליל ולחזק את תחומי הליבה: פיתוח קריירה, פיתוח קהילה ולמקם את נושא הצעירים בסדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי.
  3. מרכזי הצעירים, המיועדים לצעירים בגילאים 18-40 מעניקים מענה כולל ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים בהם הם חיים, הוקמו במטרה לקדם את השתלבות הצעירים בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי יישובי הנגב והגליל בפרט ובמטרה להוביל למימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר וצעיר.
  4. תנאי הסף:
  א. על מרכז הצעירים בגינו מוגשת הבקשה להימצא באחת הרשויות בנגב ובגליל או מרכז צעירים המעניק שירותים למספר רשויות מקומיות סמוכות בנגב ובגליל והמצוי בשטחה של אחת מהן.
  ב. העמדת מבנה מותאם לעריכת פעילויות חברתיות, חינוכיות, קהילתיות ותרבותיות עבור אוכלוסיית הצעירים במועצה או ברשות המקומית.
  ג. מנהל מרכז הצעירים יועסק בשנת 2019 על ידי הרשות במאה אחוז (100%) משרה. 
  5. מסמכי הקול קורא המלאים, המסמכים הנלווים , יתר תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il
  6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום חמישי, 20.12.2018 בשעה 18:00. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני:   inbalb@png.gov.ilתחת הכותרת: "קול קורא לתקצוב  מרכזי צעירים ברשויות המקומיות נגב וגליל 2019". התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
  7. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום שני 31.12.2018 בשעה 15:00. ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני:   inbalb@png.gov.il  תחת הכותרת: "קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות בנגב ובגליל".
  8. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את הקול הקורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא.
  9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול הקורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול הקורא והטפסים הנלווים לו גוברות.