מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתקצוב תכניות תרבות (נוהל יות"ר "יוצרים תרבות") לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנת 2019

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב תכניות תרבות (נוהל יות"ר "יוצרים תרבות") לשנת 2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 12.03.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 14.05.2019 #
12.03.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") פונה לקבל מהרשויות המקומיות המפורטות במסמכי הקול קורא, בקשות לתקצוב תכניות תרבות (נוהל יות"ר "יוצרים תרבות") לרשויות ולשכונות בפריפריה החברתית לשנת 2019.
  2. הרשויות הזכאיות להגיש בקשות הינן כל הרשויות המקומיות המשתייכות לפריפריה החברתית המפורטות על פי החלטת הממשלה מספר 631 מיום 1.11.2015 והחלטת הממשלה מספר 1453 מיום 15.05.2016.
  3. הבקשות תכלול תכנית שנתית מפורטת שתוגש על ידי הרשות המקומית, שמטרתה קידום חיי התרבות והספורט עבור הקהילות המקומיות והתושבים בפריפריה החברתית, לתת כלים ולפתח מודעות בתחומי התיאטרון, המחול, המוסיקה, הקולנוע, הספרות, האמנות והספורט. 
  4. התכנית מתקיימת בשטח המוגדר כאזור פריפריה חברתית. התקציב נדרש להיות מחולק לכל הפחות לארבע (4) פעילויות במהלך השנה. יתאפשר לערוך עד שני (2) אירועים באותו החודש. 
  5. שאלות הבהרה בצירוף פרטי הפונה ישלחו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני:   yehonatans@png.gov.il​ למר יהונתן שוורץ. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 7.4.19 בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. תשובות לשאלות יפורסמו באתר המשרד לא יאוחר מיום 17.4.2019.
  6. המועד האחרון להגשת בקשות לתקצוב הוארך ל- 14.5.2019 בשעה 12:00. הבקשות לתקצוב, בצירוף כרטיס הפרויקט המפורסם באתר המשרד יוגשו בשפה העברית, בעותק אחד (מקור) ובמעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא לתקצוב תכניות תרבות פריפריה חברתית 2019" ושם הרשות המקומית המגישה. המעטפה תוגש בתיבה שתוצב במשרד למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ברחוב שאול המלך 8 (קומה 13), תל אביב. בקשות שיוגשו באיחור תפסלנה על הסף.
  7. הנוסח המחייב, תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמסמכים הנלווים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות. 
  8. המשרד איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.