מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

 

 

קול קורא להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום בנגב בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

קול קורא להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום בנגב בגליל ובפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 10.11.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 27.12.2020 #
10.11.2020

 קול קורא להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום בנגב בגליל ובפריפריה החברתית

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות להפעיל ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, תכניות למנהיגות צעירים בני מקום  (להלן: "הקול הקורא").
 2. רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות להפעיל תכניות מנהיגות לבני מקום באמצעות הספקים שזכו במכרז שפרסם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.
 3. עיקרי תנאי הסף:
 • רשות מקומית הממוקמת בגליל או בנגב או בפריפריה החברתית (על פי ההגדרות בסעיפים 2.1 –  2.3 לקול הקורא) בדרוג חברתי כלכלי 1-6. 
 • על הרשות המקומית להעמיד מבנה מותאם ונגיש לקיום תכנית המנהיגות ובכלל זה מקום לקיום הקורס וכל אשר יידרש לביצוע המיזמים הקהילתיים ואירועי השיא.
 • איש קשר מקומי – בכל רשות בה תופעל תכנית מנהיגות, יהיה איש קשר מקומי האחראי על הפעילות מול הגוף המפעיל. נציג זה יהווה כתובת עבור נציגי הרשות, נציגי המשרד, נציג הגוף המפעיל והצעירים, ויסייע להם בהוצאה לפועל של תכנית המנהיגות ביישוב, לרבות המיזמים הקהילתיים ואירועי השיא.
 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 26.11.2020 בשעה 10:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: leadership@png.gov.il תחת הכותרת "קול קורא להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות הינו 27.12.2020 בשעה 10:00. הבקשות על צורפותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: leadership@png.gov.il
 3. מסמכי הקול קורא המלאים והמחייבים, המסמכים הנלווים, פירוט תנאי הסף ויתר התנאים ואמות המידה לבחירת הזוכים מפורטים באתר המשרד לפיתוח הפרירפריה, הנגב והגליל בכתובת: negev-galil.gov.il
 4. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.