מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בפריפריה החברתית ובנגב לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי

מכרז סגור

קול קורא לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי

אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.09.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.11.2019 #
25.09.2019

​​​​​​​​​1.      המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") פונה לקבל מהרשויות המקומיות/אשכול רשויות מקומיות בנגב ובפריפריה החברתית

 

(רשויות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית), בקשות לתקצוב תכניות ופרויקטים מחוללי צמיחה בתחום הפיתוח הכלכלי, שהחסם היחיד העומד בפני מימושם הוא העדר תקציב.

 

2.      הקול קורא הינו לשנת 2019 ומתייחס להקצאת תקציב לפרויקטים ולתוכניות אשר יביאו להגדלת ההכנסות או לחיסכון בהוצאות מתוך סך ההכנסות העצמיות/תקציב ההוצאות של רשויות מקומיות/אשכולות בפריפריה החברתית ובנגב וזאת בהסרת חסמים תקציביים. רשויות מקומיות/אשכול רשויות מקומיות המעוניינות בתקצוב המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה.

 

3.       על הבקשה לעמוד בתנאי הסף המפורטים בקול הקורא הכוללים בין היתר דרישה לפרויקט ישים וזמין המלווה בתכנית עסקית ישימה לפרויקט זמין, אשר אינו מקודם וטרם החל שלב כלשהוא של ביצועו (מלבד תכנונו) בשל חסם תקציבי, כך שמהות התכנית חייבת להיות הסרת חסמים תקציביים ולא חסמים אחרים והשתתפות עצמית (באחוזים) נדרשת של מבקש התקצוב מתוך תקציב הפרויקט, על פי הפירוט - רשויות מקומיות ברמה חברתית-כלכלית 1-4: 0%;  רשויות מקומיות ברמה חברתית 4.01-7: 5%; רשויות מקומיות ברמה חברתית 8 ומעלה: 10%.

 

4.      המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 10.10.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: natalym@png.gov.il. מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

 

5.       המועד האחרון להגשת בקשות הינו 10.11.2019 בשעה 14:00. הבקשות יוגשו במעטפה סגורה עליה יירשם שם הרשות/אשכול המגיש/ה ו"קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בפריפריה החברתית ובנגב לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי". המעטפה תוגש בתיבה הייעודית (על גביה שלט הנושא את שם הקול הקורא) שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ברחוב שאול המלך 8 (קומה 13) בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ולמצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. בקשות שיוגשו באיחור תפסלנה על הסף.

 

6.       תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא, על פי הנוסח המחייב הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים לרבות תנאי הסף, המפורסם באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

 

7.      המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

 

8.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות.