מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות 2019-2020

מכרז סגור

נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות 2019-2020

אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.09.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.11.2019 #
25.09.2019

​​1.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מבקש לקבל מהמועצות המוניציפליות המפורטות בהחלטת ממשלה מספר 959 מיום 10.1.2016, בקשות לסיוע בתקצוב משלים בפרויקטים לבנייה ושיפוץ של מוסדות ציבור.

2.       הרשויות הזכאיות להגיש הצעות הינן הרשויות המפורטות בהחלטת ממשלה מספר 959 מיום 10.1.2016 בעניין "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2019-2016 ".

3.       נוהל הסיוע המלא והמסמכים הנלווים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il

4.       שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל  michalarg@png.gov.il עד ליום 6.10.19 בשעה 16:00 תחת הכותרת "נוהל סיוע להשלמת תקציב לבניית ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות – הבהרות".

5.       תשובות יינתנו לפונים בכתב בלבד ויפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל לא יאוחר מיום 10.10.2019.

6.       הבקשות לתקצוב, כרטיס הפרויקט והמסמכים הדרושים יוגשו בשפה העברית, ב-3 עותקים, עד ליום 10.11.2019, בשעה 14:00 למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בתל אביב ברחוב שאול המלך 8 קומה 13. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במעטפה סגורה עליה יירשם: "נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות" ושם המועצה המגישה.

7.       תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הנוהל.

8.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל, ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל תקצוב והטפסים הנלווים לו – גוברות.

9.       המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.