מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 17/2019 לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול, תכנון, הפעלה, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור

אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.09.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.11.2019 17/2019#
25.09.2019

1.        המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 2019 ו-2020, המשרד קיבל החלטה לקדם תוכנית בשם "פריפריה חכמה", במסגרתה יינתן סיוע ותקציב לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, להתחיל בתהליך עבודה רב שנתי מסודר להיחשף לתחום ה"ערים החכמות" ולקדם תפישה זו בתחומן, מתוך כוונה ומטרה שרשויות אלה יהפכו בעתיד ל"ערים חכמות" על מנת לשפר את השירות לתושבים, להתייעל, לחסוך במשאבים ולייצר מקורות הכנסה חדשים. מכרז זה מהווה מכרז אחד מבין סדרה של מכרזים בנושא.

2.        מהות ההתקשרות:

ביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול, תכנון, הפעלה, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.

3.        תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות עם הזוכה לביצוע העבודות תהיה לשנתיים החל ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.

4.        תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 3 פרויקטים אשר הוקמו על ידו במהלך שלוש שנים לפחות בין השנים 2014 – 2019.
  2. המציע יעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בין השנים 2014 – 2019 בניהול הקמת 2 פרויקטים נשוא המכרז.
  3. המציע מעסיק לפחות 3 טכנאים המוסמכים לעבודה כקבלני חשמל לעבודה בגובה.
  4. המציע מעסיק במשך שנה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות את בעלי התפקידים הבאים: מתכנן מערכות סולאריות, מהנדס חשמל מוסמך וחשמלאי מוסמך.
  5. המציע נדרש לעמוד בכל תנאי המפרט טכני, תנאי השירות והאחריות. המציע יצרף להצעתו את המפרט הטכני המלא של המערכת המוצעת על ידו, על מנת שתיבחן התאמתה לדרישות המפורטות במכרז.

5.        אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז.

6.        המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 27.10.19 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: natalym@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

7.        המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 10.11.19 בשעה 14:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 17/2019 לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול, תכנון, הפעלה, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור בפריפריה, בנגב ובגליל". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

8.        אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il תחת הלשונית "מידע" > "קולות, קוראים, נהלים ומכרזים".

9.        בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

                               ועדת המכרזים
                               המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל