מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2019 בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית

מכרז סגור

נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2019 בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 10.03.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 06.05.2019 #
10.03.2019
 • ​​1.המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן ״המשרד״) מבקש לקבל מהרשויות המפורטות במסמכי הנוהל, בקשות עבור סבסוד קייטנות לילדי הגנים טרום-טרום חובה, טרום חובה וחובה.

  2.הרשויות הזכאיות להגיש הצעות הינן כל הרשויות המקומיות בתחומי השיפוט של הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל, כל הרשויות המקומיות וכל השכונות המשתייכות לפריפריה החברתית על פי החלטת הממשלה מספר 631 מיום ה-1.11.2015 והחלטת הממשלה מספר  1453 של הממשלה מיום 15.05.2016.

  3.רשימת הרשויות הזכאיות להגיש הצעות, נוהל הסבסוד המלא והמסמכים הנלווים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

  4.שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני: lees@png.gov.il עד ליום 7.4.2019 , תחת הכותרת ״נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2019 – שאלות הבהרה״. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il לאחר המועד האחרון לשאלות הבהרה.

  5.טפסי הבקשה המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il  יוגשו בשפה העברית, ב-2 עותקים, עד ליום 6.5.2019 בשעה 14:00, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קומה 13, ברחוב שאול המלך 8 בתל אביב. ההצעות יוגשו בתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במעטפה סגורה עליה יירשם "נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2019" ושם הרשות המגישה.

  6.בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל, ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל סבסוד והטפסים הנלווים לו גוברות.

  7.המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

  8.תנאי הסף, הגדרות ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הנוהל.​