מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית "תור הזהב" 2018 - במטרה להנגיש פנאי איכותי ולעודד התנדבות בקרב הגיל השלישי

מכרז סגור

קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית "תור הזהב" 2018

אייקון תאריך תאריך פרסום: 09.04.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.08.2018 #
09.04.2018

​​​1. לשם חיזוק הקהילות המקומיות ובדגש על אוכלוסיית הגיל השלישי, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, (להלן: "המשרד"), פיתח את תכנית "תור הזהב", תכנית ייחודית למנהיגות מקומית לגיל השלישי בפריפריה החברתית, הפועלת במטרה להנגיש פנאי איכותי ולעודד התנדבות בקרב הגיל השלישי. רשויות המעוניינות להשתתף בתכנית, נדרשות להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.    

2. רשאים להגיש בקשה להשתתפות רשויות מקומיות הנכללות בתחומי הפריפריה החברתית בלבד, כהגדרתה בהחלטת הממשלה מס' 631 מיום 1/11/2015 והחלטת ממשלה מס' 1453 מיום 15/5/2016 ואשר מפורטות בקול הקורא.
3. רשות מקומית העונה על הגדרת "פריפריה חברתית" יוכלו להגיש בקשה להשתתפות בתכנית תור הזהב על גבי המסמכים המצורפים לקול קורא זה. רשויות שבקשתן תאושר יזכו לקחת חלק בתכנית.
4. המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים מפורטים במסמכי הקול קורא המלאים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il.
5. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל שכתובתו:  moriyal@png.gov.il​ עד ליום 30.04.18. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בכתב באתר המשרד.
6. בקשה להשתתפות הרשות בתכנית תור הזהב תוגש באמצעות הטופס המצורף לקול הקורא, על כל נספחיו, בדוא"ל לכתובת p2017@png.gov.il, תחת הכותרת: "בקשה להשתתפות בתכנית תור הזהב 2018". בקשות שהוגשו למשרד במהלך חודש קלנדרי, ייבחנו ויקבלו תשובות בחודש הקלנדרי שלאחריו. המועד האחרון שבו ניתן להגיש בקשות הינו 30.8.18.
7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול הקורא והנלווים לו, יגברו הוראות הקול קורא והנלווים לו.
8. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הקול הקורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא.