מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל לשנת 2018

מכרז סגור

נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית לשנת 2018

אייקון תאריך תאריך פרסום: 08.11.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 04.12.2018 #
08.11.2018
 • נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל לשנת 2018
  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: המשרד), מבקש לקבל בקשות לסיוע לחברות להתרחב ולקלוט עובדים חדשים באמצעות רכישת ציוד ואמצעים נדרשים, או באמצעות ביצוע עבודות שיפוץ ובנייה, תשתיות וכדומה, או השתתפות בהיסעי עובדים או הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות. 
  2. החברות תידרשנה לקלוט עובדים חדשים בפריפריה החברתית, בנגב או בגליל כתנאי לקבלת הסיוע, כמפורט בנוהל. 
  3. החברות הזכאיות להגיש הצעות הינן כל החברות העומדות בתנאי הנוהל המפורט, המפורסם באתר המשרד. 
  4. נוהל הסיוע המלא, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il.  
  5. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הפקסימיליה 03-6958414 או בדוא"ל meravo@png.gov.il, עד ליום 19/11/2018 תחת הכותרת 'נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל'. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il לא יאוחר מיום 20/11/2018
  6. הבקשות, בצירוף כרטיס הפרויקט והמסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il , יוגשו עד ליום 04/12/2018 בשעה 12:00, בהגשה ידנית, בשפה העברית, ב-3 עותקים, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קומה 13, ברחוב שאול המלך 8, תל אביב. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במעטפה סגורה עליה יירשם 'נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית בנגב ובגליל' ושם החברה המגישה. 
  7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל הסיוע והטפסים הנלווים לו - גוברות. 
  8. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  9. תנאי הסף, אמות המידה לקביעת גובה הסיוע ויתר התנאים לקבלת הסיוע מפורטים במסמכי הנוהל.