מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 02/19 למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור (ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי) למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

מכרז סגור

מכרז למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור (ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.04.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.06.2019 02/19#
07.04.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל הצעות למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור (ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי).

  2. מהות ההתקשרות:
  הזוכה יידרש לספק למשרד שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור הכולל ייעוץ אסטרטגי, גיבוש אסטרטגיה תקשורתית, ליווי וייעוץ תקשורתי הכולל הובלת קמפיינים במדיה המסורתית והדיגיטלית וכל דרישה שתקבע על ידי הגורם המקצועי במשרד עבור פעילויותיו באמצעות אגף תקשורת דוברות והסברה של המשרד. על הספק להיות ערוך לספק את כלל השירותים בכל רחבי הארץ. המידע המלא והמחייב עבור השירותים המבוקשים מופיע במסמכי המכרז, המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח   הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il 

  3. תקופת ההתקשרות:
  תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים נוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל. 

  4. *תנאי סף:
  ותק: המציע בעל וותק של 3 שנים מלאות לפחות, בין השנים 2009-2018, במתן שירותי יחסי ציבור.
  ניסיון: המציע סיפק שירותי דוברות ויחסי ציבור עבור משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות, חברות עירוניות או חברות מסחריות. המציע יציג בהצעתו לפחות שלושה (3) פרויקטים/ קמפיינים של דוברות/ הסברה/ יחסי ציבור שנמשכו לכל הפחות שישה (6) חודשים כל אחד מהם. המציע ימלא את נספח ד' להוכחת עמידתו בתנאי זה ויפרט אודות הגוף לו נתן שירות, פרטים אודות הפרויקט, תקופת ומשך השירות שסיפק. 
  היקף מחזור כספי: המציע בעל מחזור כספי של 500 אלף ש"ח ₪ לפחות בכל אחת משלוש (3) השנים האחרונות 2016-2018. 
  *יתר תנאי הסף מופיעים במכרז

  5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 02/05/2019 בשעה 19:00 באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד: dover@png.gov.il תחת הכותרת: "מכרז פומבי מס' 02/19 למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור (ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי) למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל" התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד.

  6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו בתאריך 16/05/2019 בשעה 14:00. ההצעות (מקור ועותק) בצירוף כל המסמכים הדרושים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך 8, קומה 13, בתל אביב. על גבי המעטפה יש לרשום: "מכרז פומבי מס' 02/19 למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור (ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי) למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל". הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה, מציאת חניה באזור ובידוק ביטחוני הנערך לבאי המשרד.

  7. מסמכי המכרז המלאים, המסמכים הנלווים, תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת:
  www.negev-galil.gov.il

  8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
  ועדת המכרזים
  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל