מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להקמת מתחמי עבודה משותפים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית -2019

מכרז סגור

קול קורא להקמת מתחמי עבודה משותפים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית -2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.03.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 01.05.2019 #
07.03.2019
 • ​​​​​​1.      המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להקמת מתחמי עבודה משותפים (להלן: "מתחמים") ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בתחום הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.

  2.       "מתחם עבודה משותף" או "האב" (HUB) מתחם המופעל על ידי הרשות המקומית או המועצה האזורית ותפקידו יהיה לספק ליזמים קטנים ולבעלי עסקים עצמאים קטנים חלל עבודה בעלות מסובסדת יחד עם מערך של שירותים נלווים.

  3.       רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בהקמת מתחמי עבודה משותפים במימון המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה.

  4.       הקול הקורא הינו לשנת 2019 בלבד ומיועד לרשות מקומית אשר לא קבלה תקצוב במסגרת קול קורא 2017 או רשות אשר קיבלה תקציב במסגרת קול קורא 2017 ובתנאי שההאב שהקימה במסגרת תקצוב זה, מאוכלס על ידי לכל הפחות 12 משתתפים החתומים על הסכם מול ההאב.

  5.       הרשויות המקומיות שתבחרנה במסגרת קול קורא זה, תידרשנה להקים ולהפעיל (הפעלה תיתכן תוך שית"פ עם גורמים נוספים) מתחמי עבודה משותפים (HUB) אשר ישמשו מרחבים עסקיים להכשרה, לשכירות משרדים ושירותי משרד. הרשות תקים ותתחזק מרחב עבודה משותף, תוך קיום הכשרות גנריות בתחום היזמות, ההתאגדות העסקית, שיווק ומכירות וניהול כספים כפי שיגדיר המשרד.

  6.       בנוסף לשירותים המוצעים במסגרת קול קורא זה, זכתה הספקית "ארץ עיר" במכרז פומבי לאספקת שירותי תוכן להאבים במסגרת קול קורא זה. ההאבים ייהנו ממגוון שירותי המכרז לרבות: שירותי תוכן, הכשרות, הרצאות וערבים עסקיים, מערך מנטורינג ומגוון אמצעים טכנולוגיים וחברתיים ליצירת קהילתיות בין כלל ההאבים שמקים המשרד.

  7.       הרשות מתחייבת להשתתף במימון הקמת והפעלת המרכז, בשיעור שאינו פוחת מהמינימום שהוגדר בידי המשרד כמפורט בסעיף ‎10 לקול הקורא ובהתאם לאשכול החברתי-כלכלי אליו היא שייכת. יובהר כי המימון המשלים מטעם הרשות יכול שיבוא משיתופי פעולה של הרשות.

  8.       הקול הקורא המלא, על פי הנוסח המחייב, הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

  9.       שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד עד ליום 13.03.2019 באמצעות דואר אלקטרוני: p2017@png.gov.il לאיש הקשר מטעם המשרד גב' רבקה יום טוב. הפניות תיעשינה תחת הכותרת "קול קורא להתקנת מתחמים עבודה משותפים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית", אין ליצור קשר טלפוני בנושא. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד לתאריך 24.03.2019.

  10.   המועד האחרון להגשת בקשות הינו 01.05.19 בשעה 12:00. את הבקשות יש להגיש לתיבת המכרזים של המשרד, בכתובת שדרות שאול המלך 8 (קומה 13) תל אביב. בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשה לא תובא לדיון. תשומת לב המבקשות לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן, לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.

  11.   המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

  12.   תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב, אופן ההגשה ויתר התנאים הקובעים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול הקורא.

  13.   בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות.