מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא קול קורא להתקנת מתחמים מוסיקליים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

קול קורא קול קורא להתקנת מתחמים מוסיקליים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.02.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 24.03.2019 #
07.02.2019
 • ​​​​​​​​​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד"), מודיע על פרסום קול קורא להתקנת מתחמים מוסיקליים (להלן: "מתחמים") ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בתחום הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. 
  2. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בהתקנת מתחמים מוסיקליים במימון המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה. 
  3. הקול הקורא הינו לשנת 2019 בלבד, ומיועד להתקנת מתחמים חדשים בלבד ברשויות מקומיות בהן מספר התושבים גדול מ-5,000 ומספר הילדים בגילאי 0-9 גדול מ-1,000. אין מניעה, כי המתחמים המוסיקליים יוקמו בשטחי גני שעשועים ופארקים ציבוריים קיימים, בתנאי שאלה פתוחים לקהל הרחב, מקרב הרשות המקומית ומחוצה לה.
  4. המשרד יקבע את מספר המתחמים שיותקנו בכל רשות מקומית ואת גודלם. גדלי המתחמים: "מתחם קטן" – גודל המתחם 75 מ"ר (5 מתקנים), "מתחם בינוני" – גודל המתחם 100 מ"ר (8 מתקנים), "מתחם גדול" – גודל המתחם 200 מ"ר (12 מתקנים). 
  5. המתחמים יותקנו על ידי חברת מתקני פסגות בע"מ (להלן: "החברה"), אשר זכתה במכרז פומבי שפרסם המשרד. הרשויות המקומיות תעבודנה ישירות מול החברה, שתספק ותתקין את המתחמים במקום שתקצה הרשות לשם כך, בתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול הקורא. 
  6. התשלומים יבוצעו ישירות על ידי המשרד לחברה. הרשות המקומית אינה נדרשת להשתתף בהוצאות רכישת והתקנת המתחמים, אך, נדרשת להכשרת הקרקע על פי התנאים שנקבעו בקול הקורא.  הרשות המקומית תידרש להעמיד קרקע בבעלותה המוכחת, לרבות מתוקף הסכם/ חוזה חכירה, התואם את הייעוד. 
  7. הרשות המקומית תידרש לעמוד בכל הדרישות לא יאוחר מ-6 חודשים, ללא הארכה, מיום קבלת הודעת המשרד אודות מספר המתחמים וגודלם שאושרו לה.
  8. הקול הקורא המלא, על פי הנוסח המחייב, הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il  
  9. שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד באמצעות דוא"ל לאיש הקשר מטעם המשרד לצורך קול קורא זה, מר דרור סורוקה. ניתן לפנות בשאלות הבהרה באמצעות דוא"ל: drors@png.gov.il
  תחת הכותרת "קול קורא להתקנת מתחמים מוסיקליים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית", עד ליום 21/02/2019, בשעה 12:00. אין ליצור קשר טלפוני בנושא. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד לתאריך ה-26/02/2019. 
  10. המועד האחרון להגשת בקשות לתיבת המכרזים בכתובת שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13, הינו בתאריך 24.03.2019 בשעה 12:00. בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשה לא תובא לדיון. תשומת לב המבקשות לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן, לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.
  11. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  12. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב, אופן ההגשה ויתר התנאים הקובעים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול הקורא.
  13. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו  גוברות.