מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ'  ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.02.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 25.03.2019 #
07.02.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להגשת בקשות למימון הצעות מחקר. המשרד פועל בשנים האחרונות לקידום המחקר הביו-רפואי בגליל במספר תוכניות. במסגרת קול הקורא, בכוונת המשרד ובתי חולים בגליל, להקצות מענקי מחקר המיועדים לרופאי וחוקרי בתי החולים בגליל שיבוצע בגליל.
  2. מענקי המחקר מיועדים למחקר קליני ובסיסי מכל התחומים תוך עידוד מחקרים רב-מרכזיים בגליל, מחקרים בהם קיים שיתוף פעולה בין רופאים לבין חוקרי מדע בסיסי ומחקרים בעלי ייחודיות לגליל. 
  3. כמו כן, יוקצו מענקי מחקר ייחודיים למתמחים המבצעים עבודת מדעי יסוד במסגרת התמחותם כדי לעודד רופאים צעירים להגשת הצעות מחקר איכותיות כבר בשלב מוקדם בקריירה שלהם.
  4. מועמדים אשר עונים על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינים להגיש בקשה למימון הצעת המחקר על ידי המשרד, מתבקשים להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה.
  5. הקול הקורא הינו לשנת 2019, חברת "גליל מחקר ביו רפואי" (להלן: "החברה") היא הספק מטעם המשרד אשר מספק שירותי ייעוץ בתחום קידום המחקר הביו רפואי בגליל. החברה מונתה על ידי המשרד לבצע את הליכי המיון והסינון באמצעות ועדת מחקר חיצונית המורכבת ממומחים בעלי שם מהאקדמיה, מפקולטה לרפואה שאינן קשורות לבתי החולים בגליל. המלצות ועדת המחקר יועברו על ידי החברה לדיון בוועדה משרדית. המלצת הוועדה המשרדית תובא לאישור ועדת התקצוב של המשרד לשם החלטה סופית בדבר חלוקת התקציבים.
  6. תנאי סף
  6.1 זכאים להגיש בקשה לקול קורא זה רופאים וחוקרים מבתי החולים בגליל. לעניין זה: "גליל" כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג.
  6.2 כל רופא וחוקר יכול להגיש בקשה אחת בלבד כחוקר ראשי.
  6.3 ניתן להגיש הצעות למחקרים שהוגשו או קיבלו מענקים גם ממקורות אחרים ובלבד שינומקו בבהירות הסיבות לצורך באמצעים נוספים למחקר וכי הרכיבים המתבקשים למימון אינם ממומנים על ידי גורם אחר. לעניין זה יאושרו מענקים עם מימון ממקורות נוספים עקב עלויות מחקר גבוהות או נושא מחקר ייחודי חשוב ומתקדם.
  7. ההצעה המקדמית תוגש בעברית או באנגלית על גב טופס מובנה.
  8. תקציב: קיימות שתי קטגוריות של מחקרים:  מחקר מלא – שהינו מחקר שמשכו עד שנתיים בתקציב כולל של עד 120,000 ₪ למחקר. מחקר המתבצע במסגרת מדעי יסוד של מתמחים בבתי חולים – שהינו מחקר שמשכו עד שנה בתקציב כולל של עד 40,000 ₪ למחקר. ההצעות המקדמיות לשני סוגי המחקרים תוגשנה באותו אופן. 
  9. שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד עד ליום 03.03.2019, בשעה 12:00, לאשת הקשר מטעם המשרד לצורך קול קורא זה, ד"ר נדיה ליסובודר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: 
  nadyal@galilee-cbr.com תחת הכותרת "קול קורא להגשת בקשות למימון הצעות מחקר 2019" אין ליצור קשר טלפוני בנושא. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד ליום 11.03.2019.
  10. המועד האחרון להגשת ההצעה המקדמית הינו 2.4.2019 בשעה 12:00, באמצעות דואר אלקטרוני: kolotkorim@png.gov.il על מבקש התקצוב לוודא קבלת הודעה חוזרת אוטומטית על אישור קבלת הדואר האלקטרוני. בקשות תקצוב שלא הוגשו במועד, ידחו על הסף ללא אפשרות ערעור. בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם, החברה רשאית לבקש הבהרות והשלמות. 
  11. מבקשי התקצוב של בקשות מקדמיות שיעברו את ציון הרף שייקבע על ידי הועדה המשרדית, יתבקשו להגיש הצעת מחקר מלאה תוך פרק הזמן שייקבע על ידה.   
  12. האישור הסופי אודות קבלת התקצוב יינתן, על ידי ועדת התקצוב של המשרד בלבד, בכפוף לזמינות תקציבית ושיקולי תקציב נוספים.
  13. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב, אופן ההגשה ויתר התנאים הקובעים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול הקורא המלאים, שהם הנוסח המחייב, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il 
   
  14. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  15. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות.