מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל תמיכה באירועי תרבות, אמנות וספורט עבור אוכלוסיות המיעוטים, החרדים והעולים החדשים, לשנת 2018

מכרז סגור

נוהל תמיכה באירועי תרבות, אמנות וספורט עבור אוכלוסיות המיעוטים, החרדים והעולים החדשים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 06.06.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 12.06.2018 #
12.06.2018


עדכון בעניין נוהל תמיכה באירועי תרבות, אמנות וספורט עבור אוכלוסיות המיעוטים, החרדים והעולים החדשים, לשנת 2018
    -

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבקש לעדכן, כי ניתן להגיש בקשות לנוהל גם באמצעות דוא"ל, בכתובת kolotkorim@png.gov.il, וזאת במקום הגשה בתיבת המכרזים.

ניתן כמובן עדיין להגיש גם באמצעות תיבת המכרזים. מובהר: יש לבחור באחת החלופות ולהגיש בקשות בתחום הזמן האפשרי, לא יאוחר מיום 5.7.2018 בשעה 14:00.

בהגשה באמצעות הדוא"ל יש לכלול מסמכים בפורמט DOC, XLS, או PDF בלבד. אין להפנות לקבצים חיצוניים המאוחסנים בשירותי "ענן" (כדוגמת דרופבוקס, גוגל דרייב, ג'מבו מייל וכיו"ב).

בקשות אשר תפנינה לקבצים חיצוניים תיחשבנה לבקשות החסרות את המסמכים!

כלל המסמכים יהיו קריאים/סרוקים באיכות טובה, וסך כל החומר המוגש בדוא"ל לא יעלה על 10 מ"ב.

 נוהל תמיכה באירועי תרבות, אמנות וספורט עבור אוכלוסיות המיעוטים, החרדים והעולים החדשים, לשנת 2018

1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבקש לקבל בקשות לתמיכה מהרשויות המוניציפליות המפורטות במסמכי הנוהל התמיכה באירועי תרבות, אמנות וספורט עבור אוכלוסיות המיעוטים, החרדים והעולים החדשים, לשנת 2018.
2. הרשויות הזכאיות להגיש הצעות הינן כל הרשויות המקומיות בתחומי השיפוט של הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל, כל הרשויות המקומיות וכל השכונות המשתייכות לפריפריה החברתית על פי החלטת הממשלה מספר 631 מיום ה-1.11.2015 והחלטת הממשלה מספר  1453 של הממשלה מיום 15.05.2016.
3. נוהל התמיכה המלא והמסמכים הנלווים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il 
4. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד לכתובת דואר אלקטרוני lees@png.gov.il עד ליום 21.6.2018 בשעה 14:00 תחת הכותרת 'נוהל תמיכה באירועי תרבות מיעוטים, חרדים עולים 2018 – הבהרות'. התשובות יפורסמו באתר המשרד בכתובת www.negev-galil.gov.il .
5. כרטיס הפרויקט והמסמכים הנלווים, המפורסמים באתר המשרד בכתובת www.negev-galil.gov.il​ יוגשו בשפה העברית, ב-2 עותקים, עד ליום 5.7.2018 בשעה 14:00, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קומה 13, ברחוב שאול המלך 8, תל אביב. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד במעטפה סגורה עליה יירשם "'נוהל תמיכה באירועי תרבות מיעוטים, חרדים עולים 2018" ושם הישוב המגיש. 
6. המשרד איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל ובטפסים הנלווים לו, הוראות הנוהל והטפסים הנלווים גוברות.