מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל מתוקן לסבסוד קייטנות קיץ 2018 בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית

מכרז סגור

נוהל מתוקן לסבסוד קייטנות קיץ 2018 בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 06.05.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 17.06.2018 #
06.05.2018
1.      המשרד פרסם ביום 29.3.18 נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2018 ("להלן "הנוהל").
2.       בשל תיקון הנוהל, המשרד מפרסמו בשנית כאשר רשויות מקומיות, עיריות ומועצות אזוריות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית (להלן "הרשויות") רשאיות להגיש בקשות לתמיכה עד ליום 17.5.2018 בשעה 14:00. 
3.       יובהר כי כל הבקשות שהוגשו עד ליום 1.5.2018 במסגרת הנוהל (שפורסם ביום 29.3.2018) יבדקו בהתאם לנוהל המעודכן. יחד עם זאת, רשויות אשר כבר הגישו בקשות במסגרת הנוהל, רשאיות להגיש בקשה חדשה על גב טפסי הבקשה העדכניים אשר תחליף את בקשתן הקודמת (שהוגשה כאמור עד ליום 1.5.2018). 
4.   למען הסר ספק כל הרשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית רשאיות להגיש בקשות במסגרת הנוהל.
6.         שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל lees@png.gov.il, עד ליום 9.5.2018 בשעה 14:00, תחת הכותרת "נוהל מתוקן לסבסוד קייטנות קיץ 2018 בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית - שאלות הבהרה" התשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
7.         ההצעות וטפסי הבקשה המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il​ יוגשו בשפה העברית בשני (2) עותקים במעטפה סגורה, עליה יירשם "נוהל מתוקן לסבסוד קייטנות קיץ 2018 בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית" ושם הרשות המגישה. טפסי הבקשה, יוגשו בשפה העברית עד ליום 17.5.0218 בשעה 14:00, לתיבת המכרזים שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קומה 13, ברחוב שאול המלך 8, תל-אביב. 
8.         בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל המתוקן, גוברות הוראות הנוהל המתוקן והטפסים הנלווים לו. ​