מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  מכרז פומבי 01/18 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית

  מכרז סגור

  מכרז פומבי 01/18 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 05.02.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.03.2018 #
  05.02.2018
  ​​​​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, (להלן: "המשרד"), מבקש לקבל הצעות להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית.
  2. מטרת המכרז הינה בחירת ספק אשר יפעיל את תכנית "תור הזהב" להעצמת מנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית, במטרה להביא להעשרת הידע הקבוצתי לבני הגיל השלישי בפריפריה החברתית והעמקת ההיכרות עם הזהות התרבותית המקומית וחיזוק הקהילתיות, וכן ליצור תעסוקה ופעילות הוואי והיכרות עם אתרי מורשת מקומית ומנהגי המקום. התכנית תביא ליצירת קהילה של בני הגיל השלישי הנהנים מתוכן איכותי ואשר תשולב במערך התנדבות יישובי.
  3. השירותים המבוקשים: הפעלת תכנית "תור הזהב" הכוללת הכשרת מנהיגות מקומית באמצעות קורס ייעודי, סל פעילויות הכולל: סיורים, סדנאות, פעילויות תרבות ופנאי, פעילויות בין-דוריות ואירועים גדולים וכן פרסום ושיווק התכנית.
  4. תנאי סף: 
  על המציע להיות בעל ניסיון בפיתוח, ארגון, ניהול וביצוע של לפחות 2 קורסים בתחום התרבות, במהלך השנים 2014 עד 2017, מהם לפחות קורס אחד עבור אוכלוסיות ייחודיות (חרדים ומיעוטים). כל קורס נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאים במצטבר, כדלקמן: א. הקורס עסק בתחום של פיתוח מנהיגות ניהולית או חברתית. ב. מספר המשתתפים בכל קורס עמד על לפחות 20. ג. היקף שעות הלימוד בכל קורס עמד על לפחות 30. 
  במהלך השנים 2014 עד 2017 המציע ארגן, ניהל וביצע לפחות פרויקט אחד העומד בתנאי הסף הבאים במצטבר, כדלקמן: א. הפרויקט עסק בקידום תכנים תרבותיים או חברתיים, בקרב קהל היעד ברמה הארצית או ברמה המקומית (רשות מקומית). קהל היעד – חתך גיל מעל 50 שנים. ב. הפרויקט התפרס בלפחות 3 אתרים שונים. ג. הפרויקט בוצע עבור משרד ממשלתי או רשות מקומית.
  5. על המציע להציג ערבות הצעה בסכום של 250,000 ₪, בתוקף עד למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בנוסח המופיע במסמכי המכרז.
  6. יתר תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים מפורטים במסמכי המכרז המלאים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il.  
  7. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל שכתובתו: p2017@png.gov.il עד ליום 22.02.18 תחת הכותרת "מכרז פומבי מס' 01/2018 להפעלת תכנית תור הזהב למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית". תשובות יפורסמו באתר המשרד לא יאוחר מיום 4.3.18.
  8. ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד יוגשו בשפה העברית, ב-2 עותקים, עד ליום 15.03.18  בשעה 14:30, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קומה 13, שד' שאול המלך 8, תל-אביב. ההצעות תוגשנה לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, במעטפה סגורה עליה יירשם "הצעה למכרז מספר 01-2018".
  9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז והנלווים לו, יגברו הוראות המכרז והנלווים לו.
  10. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש מכל סיבה שהיא.