מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי 04/18 לקבלת הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי 04/18 לקבלת הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 04.10.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 01.11.2018 04/18#
04.10.2018
 • ​​​​​​1          המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, להלן המשרד, מבקש לקבל הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. 

   

  2          במסגרת מכרז זה המציע מתבקש להגיש הצעה עבור שלושה (3) דגמים: קטן, בינוני וגדול שיוגדרו ויאופיינו על ידי המציע. הבחירה בדגמים תתבצע על סמך מרכיבי איכות בלבד, כשהמחיר ידוע ומוגדר מראש על ידי המשרד (200,000 ₪ לדגם קטן, 400,000 ₪ לדגם בינוני ו-600,000 ₪ לדגם גדול) כאשר המאפיינים ייקבעו על ידי המציע בלבד. המשרד אינו מתחייב להקמת מספר כלשהו של משחקיות וההחלטה אודות מספר המשחקיות שיירכשו ומיקום התקנת המשחקיות הינה של המשרד בלבד.

   

  3          המציע נדרש להיות בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה של משחקיות ועם ותק של לפחות שלוש שנים אשר נרכש בין השנים 2018-2012. המציע נדרש להוכיח כי סיפק והתקין לפחות שלוש (3) משחקיות בין השנים  2018-2012 ,  שעלותן הכוללת לא פחתה מ- 500,000 ₪ כולל מע"מ. 

   

  4          מסמכי המכרז המלאים, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il.

   

  5          ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il , יוגשו בשפה העברית, בשלושה (3) עותקים, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 04/18 הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל", ושם הספק/החברה המגישים את ההצעה. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בתל אביב, רחוב שאול המלך 8, קומה 13 עד ליום חמישי, כ"ג בחשוון תשע"ט,  1/11/2018  בשעה 14:00.  

   

  6          שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הפקסימיליה: 03-6958414 או הדואר האלקטרוני: drors@png.gov.ilmeravo@png.gov.il, תחת הכותרת: "מכרז פומבי מס' 04/18 הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, עד ליום שלישי, ז' בחשוון תשע"ט, 16/10/2018, לא יאוחר מהשעה 12:00

   

  7         תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il : לא יאוחר מיום חמישי, ט' בחשוון תשע"ט, 18.10.2018.​

   

  8          תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים ויתר התנאים מפורטים במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז ובטפסים הנלווים לו, הוראות המכרז והטפסים הנלווים לו גוברות.

   

  9          המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש מכל סיבה שהיא.

  ​