מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סיוע לחברות למטרת חיזוק תעשיית הבשר הבקר הטרי בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

נוהל סיוע לחברות למטרת חיזוק תעשיית הבשר הבקר הטרי בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 04.03.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 26.03.2018 #
04.03.2018
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד"), מודיע על פרסום נוהל לחברות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, שמטרתו לסייע לחברות תעשייתיות לייצור בשר בקר טרי בפריפריה כאמצעי לחיזוק התעשייה המקומית והרחבת היקפי הפעילות. 
2. הנוהל מיועד לסייע למפעלים/חברות הפועלות בתחום תעשיית הבשר הטרי, לפי הקריטריונים שיפורטו בהמשך הנוהל. הנוהל מיועד לסייע למעסיקים באזורים פריפריאליים מרוחקים בעלי שיעור בלתי מועסקים גבוה ובעלי שיעור מקבלי קצבת אבטלה גבוה. הנוהל מיועד לסייע למפעלים אלה באמצעות מתן סיוע תקציבי להגדלת הפעילות הכלכלית, בהתאם לתכנית עסקית שתגובש על ידי החברה. 
3. הנוהל בא להגדיר ולפרט אודות התנאים הנדרשים לקבלת תקציבי סיוע והקריטריונים לניקוד הבקשות שיוגשו לשיפוט. 
4. תנאי סף: אזור ביצוע ההשקעה הינו באזור פריפריאלי 1-4, בשטח רשות מקומית ברמה חברתית-כלכלית 1-6. לפחות 50% מהעובדים מתגוררים ברשויות מקומיות בדירוג 1-4. המפעל מעסיק לפחות 50 עובדים ביום הגשת הבקשה.  
5. המפעל הינו מפעל תעשייתי לייצור בשר בקר טרי. כל מוצרי הבשר המיוצרים כפופים לדרישות התקנים הישראלים, ולאישורים הנדרשים  לצורך ייבוא, שיווק  ומכירה של בשר טרי בישראל  ע"י שירות המזון/משרד הבריאות וע"י השירותים הווטרינריים.
6. הנוהל המלא על פי הנוסח המחייב הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il.  
7. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל לאיש הקשר מטעם המשרד לצורך נוהל זה, מר דרור סורוקה – מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות. ניתן לפנות לאיש הקשר בשאלות הבהרה בכתובת המייל drors@png.gov.il, תחת הכותרת "נוהל סיוע לחברות למטרת חיזוק תעשיית הבשר הבקר הטרי בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית", עד לתאריך ה-26/3/2018. אין ליצור קשר טלפוני בנושא. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד לתאריך ה-29/3/2018. 
8. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 15/4/2018 בשעה 14:00. 
9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הנוהל והטפסים הנלווים לו - גוברות. 
10. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
11. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הנוהל.
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל