מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית "תור הזהב" לשנת 2021

מכרז סגור

קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית "תור הזהב" לשנת 2021

אייקון תאריך תאריך פרסום: 03.12.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 18.01.2021 #
03.12.2020

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בתכנית "תור הזהב" (להלן: "התכנית"), תכנית ייחודית למנהיגות מקומית לגיל השלישי בפריפריה החברתית, הפועלת במטרה להנגיש פנאי איכותי ולעודד התנדבות בקרב הגיל השלישי, בתחום הרשויות המקומיות המוגדרות כפריפריה החברתית על פי החלטות הממשלה הרלוונטיות (להלן "הרשויות"). במסמכי הקול הקורא המפורסמים באתר המשרד מופיעה הרשימה המלאה.
  2. רשויות מקומיות אשר עונות על התנאים ומעוניינות בהשתתפות בתכנית, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא. המשרד יקבע את התקציב כמפורט בקול הקורא.
  3. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 03.01.2021 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: yehonatans@png.gov.ilתחת הכותרת "שאלות הבהרה לקול קורא תור הזהב 2021". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד עד ליום 07.01.2021.
  4. המועד האחרון להגשת בקשות הינו 18.01.2021 בשעה 12:00. הבקשות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב שם הרשות המגישה "קול קורא תור הזהב 2021". הבקשות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שד' שאול המלך 8, (קומה 13) בתל אביב או לתיבת דוא"ל: kolotkorim@png.gov.il. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ולמצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון.
  5. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  6. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: negev-galil.gov.il
  7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל